Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Cançoners DB és un portal temàtic i una base de dades sobre els cançoners catalans medievals. Ofereix descripcions i dades sobre els manuscrits, impresos, autors i obres, una bibliografia exhaustiva i una biblioteca electrònica de textos.

Cançoners DB is a portal and a database on medieval Catalan poetic manuscrits. It offers descriptions and data of manuscripts, early prints, authors and works, exhaustive bibliographical references and a digital library of texts.

Només els usuaris registrats poden accedir a totes les funcionalitats de Cançoners DB. El registre és gratuït. — Detalls tècnics.

Only full registered users can access to all the funcionalities of Cançoners DB. Registration is free.  Technical details.

TrobEuilcc MinisterioCIU