Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Textos - RAO del text


RAOAutor
RAO ???Quasi llibert, content de ma ventura
RAO ????Si vós moriu, el jutge us condempnant
RAO RAO 0.95aSi de la dolor d'absència
RAO RAO 103.53Elianor, per tant com fos m'aimia
RAO [CHECK!!!]Sant Déu immens e pare prescient
RAO [CHECK!!!]Causa causant, obrer incomprensible
RAO [CHECK!!!]Foc divinal cremant del més alt polo
RAO [CHECK!!!]Pus que voleu que mon desig vos diga
RAO [CHECK!!!]Senyer nazbert estatz uos donchs defora
RAO [CHECK!!!]Mestre Cortés de la bereta
RAO 0.1A tu ho dic, don Caravida
RAO 0.1aMon fill Jesus, lo qual yo e portat
RAO 0.1bLoem lo Senyor
RAO 0.1cLoem Deus en la altura
RAO 0.1dDevallem lo cos honrar
RAO 0.1eAra isqua de la fossa
RAO 0.1fTan gloriosa es aquesta dona
RAO 0.1gGran goys es e gran pagament
RAO 0.1hVerge plasent, qui est tan exalçada
RAO 0.1iVerge sancta Maria
RAO 0.2A vós me dó, senyora de valor
RAO 0.3Ab lo cor trist e envirollat d'esmai
RAO 0.4Ah, Senyor meu! com és gran pietat
RAO 0.5Ai ulls traïdors, e com m'havets †tan tris†
RAO 0.6Així can és en muntanya deserta
RAO 0.7El jorn del Judici
RAO 0.8Alegron si li pecador
RAO 0.9Alta de pretz, flor de mesura
RAO 0.10Amors, com faits amar ten aut?
RAO 0.11Amor de cor hafectuos
RAO 0.12Amors, merce no sia
RAO 0.13Anc hom no vi plus prim arquier
RAO 0.14Ara lausetz, lauset, lauset
RAO 0.15Arbr'ecçellent, en bon signa plantat
RAO 0.16Armem-nos, vers crestians
RAO 0.17Atressí em pren com la mola com mol
RAO 0.19Aujhat, baros, que passat per la via
RAO 0.19aAy, mo fill car, lo cor mi cuya fendre
RAO 0.19bAuyats, senyors, qui credets Deu lo payre
RAO 0.20Ave, flor inmaculada
RAO 0.21Ave, inclita Senyora
RAO 0.23Bé en faits pervent, amors, que pauc vos costi
RAO 0.24Bé puc penar
RAO 0.25Bona domna, Dieu cui veser
RAO 0.26Caiga del cel foc cremant ta persona
RAO 0.27Car es plasers d’ausir
RAO 0.28Car no saps res dir ne far
RAO 0.29Car say que caminant
RAO 0.30Que si no y prenem qualque consell
RAO 0.31Com lo que sta sentensiat a mort
RAO 0.32Creu, de tu·m vull fort clamar
RAO 0.32aE yo munda estare
RAO 0.33Christians, devotament
RAO 0.34D'aquell poc espai que tristor consent
RAO 0.34aAmor de donzella
RAO 0.35De gran dolor crusel ab mortal pena
RAO 0.36De Jesús sou tan amada
RAO 0.37Del primer nom d'Amor suy en demanda
RAO 0.38Destret d’emors mi clam a vos
RAO 0.39Col·loqui de dames
RAO 0.40Doncs, com seria
RAO 0.41 = 0.41aDonzelles fels, prech vos vingats avant
RAO 0.41bHo fill Jesus! Quant yo·m recort
RAO 0.41cO fill Jesus, mon Deu e Creador
RAO 0.41dCar fill Johan, vos siats benvengut
RAO 0.41eAnyel molt sant en lo mon devallat
RAO 0.42D’un temps ença tinch gran spant
RAO 0.43D'un xipelet de set flors enramat
RAO 0.44D'una vella esqueixalada
RAO 0.46E!, quant m'és greu quan no remir
RAO 0.46bis, ex 80.1Enamorats, planyeu tots e plorau
RAO 0.47E·l diable tench son cami
RAO 0.49Llibre dels mariners
RAO 0.50En nom de Dieu commenzeray
RAO 0.51Eres dirai ço que us dei dir
RAO 0.52Eres quan vei arbres e brots florir
RAO 0.53Eres quan vei los arbres gen florir
RAO 0.54Scriur[e] vul
RAO 0.55Sesta leyso que legirem
RAO 0.56Esta lico qui legirem
RAO 0.57Filla d’Adam, primer d’ell concebuda
RAO 0.58Flor de lir, verje Maria
RAO 0.59Força em destreny, molt discreta senyora
RAO 0.60Galana sou tant
RAO 0.61Gentil dompna sens erguyl
RAO 0.62Inperayritz de la ciutat joyosa
RAO 0.63De nula re non es tan gran cardatz
RAO 0.64Ja no puch cobrir, trist de mi
RAO 0.66[...] la croada
RAO 0.67La cruel fortuna mia
RAO 0.68La mia amor, pus no us puc dar entendre
RAO 0.69L'altrir, el mes d'abril (El Déu d'amor caçador)
RAO 0.70Lassa, mays m'agra valgut
RAO 0.73L’esplet d’amor ab basques lo colliu
RAO 0.74Lirs virginals, mayres de Deu e filla
RAO 0.75Lo menyscap de la moneda
RAO 0.76aLo Rey del cel
RAO 0.76bLo nom propri ha guanyat
RAO 0.76cHuy Valencia fa festa
RAO 0.76dPuys l’altessa reginal
RAO 0.77Los set gotxs recomptarem
RAO 0.78Ma voluntat he donada
RAO 0.79Mayre de Diu, stiell de l’albe pura
RAO 0.80Mala domna, fals vos sui e ginyós
RAO 0.82Mare de Déu, sus los cels sobirana
RAO 0.83Maria, dona, Deu vos sal
RAO 0.84[. . .]ne dix l'altrir un dia
RAO 0.85Misatges, prech vos que aneu
RAO 0.86Molt humil Mare de Déu
RAO 0.87Mossèn Joan, pus sou desnaturat
RAO 0.88N'archipreste, si Deus bona ventura
RAO 0.88bisNo es meravella
RAO 0.89No puch dormir soleta, no
RAO 0.90No puch guarir de la nafra preyon
RAO 0.91No és cos humà qui bastàs a comprendre
RAO 0.92No em sé si s'és mon cervell
RAO 0.92bisNos, jutges per vos elegitz
RAO 0.93No us vullau metre en amar
RAO 0.94Noble senyor e dels pus magnifichs
RAO 0.95O! Bé puc dir que mala sort
RAO 0.95aSi de la dolor d’absencia
RAO 0.98Oh cruel ventura mia!
RAO 0.99Domine, per vostra fe
RAO 0.100O tu, vida mundana
RAO 0.101 ???Palaus d'Onor ples de [perilh . . .]
RAO 0.102Pertir me vay lenguint e sospiran
RAO 0.103Pater noster poderós
RAO 0.104Pau sia ab vos e ab tot lo restant
RAO 0.106[...] | per cercar lo lloc on seria
RAO 0.107Per so com mariner
RAO 0.108Per satisfer a vos, qui dau la joya
RAO 0.109aPer vos suy en greu turment
RAO 0.109bMerce prey vos vença
RAO 0.110Plors, plants, sanglots e gemecs de congoixa
RAO 0.111Pus ha dispost la megestat divina
RAO 0.112Pus mon cor hage rescatat
RAO 0.113Puis per amors fis prets és mantenguts
RAO 0.114Pus que d'amar vós fets merxanderia
RAO 0.115Pus que sou de mi amada
RAO 0.116Pus que vostre fonament
RAO 0.117Pus que vuyt jorns stich, senyora
RAO 0.118Quant ay lo mon consirat
RAO 0.119[...] | qui fo ab ells
RAO 0.120Qui·n pert son temps en ben amar
RAO 0.121Rei qui vilan pren en honor
RAO 0.122Res en lo mon no ame tant
RAO 0.122bisResposta es [. . .]
RAO 0.123Dispensació de la senyora de Moixent
RAO 0.124Rosa plasent
RAO 0.125S'anc vos amei, era us vau desaman
RAO 0.126Sancta Maria, Verge puella
RAO 0.127Sapiats, senyer En Ricard
RAO 0.128Seyer, yo y ire volenter
RAO 0.129Senyor Deus, qui formas Adam
RAO 0.129Seyer ver Déus qui formest Adam
RAO 0.129Senyor Déus qui formàs Adam
RAO 0.131aSenyor, no·m vulles corregir
RAO 0.131bCels homens son beneventurats
RAO 0.131cSenyor, no·m vulles maleyr
RAO 0.131dSenyor, ages me pietat
RAO 0.131eSenyor ver Déu, per mercè et quir
RAO 0.131fSenyor ver Déu, jo he cridat
RAO 0.131gSenyor, vulle'ns exausir
RAO 0.132Senyora, cors magnific
RAO 0.133Senyora graciosa
RAO 0.134Senyora, pus pietat
RAO 0.135Seyos, bisba avem lavat
RAO 0.137Senyors, qui vol esser cortes
RAO 0.138Senyors, si entendre volets
RAO 0.139Sí com per dol Fènix quan és antics
RAO 0.140Si·m cavalquey un bon mayti
RAO 0.141Si vostres ulls se fossen refermats
RAO 0.142 [E]E·l vis de la morta tan jens
RAO 0.144Tant so devot contemplant vostra vida
RAO 0.145Totes ensems no valen tant com una
RAO 0.145bisTres letres son que fan hom mal haver
RAO 0.146Un fermall sé ab nou perles molt belles
RAO 0.147Una senyora que ací ha
RAO 0.148Verge humil Maria
RAO 0.149Via fora sagramental
RAO 0.150Vida e mort me donen molt sovent
RAO 0.151Vos que axi sospirats fortment
RAO 0.152Xi com la flor ben olen
RAO 0a.1Ayman suy Bel Joy e l'alba
RAO 0a.2Axi con çel qui be 'sxalba
RAO 0a.3Amorosa mayhorquina
RAO 0a.4Bels aymis, qui be 'ndivina
RAO 0a.5En frayre, en la divina
RAO 0b.1Nuyl temps no nash corona
RAO 0b.2N'archiprest, si Deus bona ventura
RAO 0bis.ab_goigAb goig e ab [alegria]
RAO 0bis.ab_vosAb vos volria parlar
RAO 0bis.ara_ballauAra ballau, companyes
RAO 0bis.aujats_senyorsAujats, senyors, complits de saviesa
RAO 0bis.ausiren_missaAusiren missa matinal
RAO 0bis.ay_espiguaAy, espigua novela
RAO 0bis.beata_santaBeata santa Catarina
RAO 0bis.bon_esforcBon esforç mal astre venç
RAO 0bis.bons_cavallersBons cavallers, tots prestament
RAO 0bis.cant_lo_rey_erodesCant lo rey Erodes ac aso entes
RAO 0bis.cascun_cosCascun cos l'anima cobra
RAO 0bis.dins_en_un_anyDins en .j. any son scrites
RAO 0bis.domna[. . .] domna de bon ayre
RAO 0bis.e_lasE las!, e io que·m fare
RAO 0bis.e_las#A vos, ne Constantina JuliaA vos, ne Constantina Julia
RAO 0bis.en_nom_de_deuEn nom de Deu totpoderos
RAO 0bis.en_nom_de_deu_lo_reiEn nom de Deu, lo rey del cel
RAO 0bis.eu_viEu vi un bon mal de Jesucristi
RAO 0bis.gloriosaGloriosa dells angels, Verge, no·m desempars
RAO 0bis.honrats_santsHonrats sants eva[n]gelistes
RAO 0bis.la_verge. . . / la Verge molt singular
RAO 0bis.la_vostra_amorLa vostra amor m'ich fa venir
RAO 0bis.lo_jornLo jorn del Judici
RAO 0bis.madonaMadona, xantan vos diria
RAO 0bis.mal_hajaMal haja qui se n'ira
RAO 0bis.martiriMartiri et do
RAO 0bis.na_dolca_resNa dolça res, be m'es greu
RAO 0bis.na_ffrancinaNa Ffrancina, la beneita
RAO 0bis.no_le_us_direNo le us dire qual es ma senyora
RAO 0bis.nos_qui_les_ditesNos qui les dites armes de Jesucrist
RAO 0bis.nostre_senyorNostre Senyor e mossen sent Pere
RAO 0bis.o_vergeO verge santa Maria
RAO 0bis.o_visconteO visconte de Narbona
RAO 0bis.o_vosaltresO! vosaltres, honrats senyors
RAO 0bis.proomensProomens, direts ha mon senyor
RAO 0bis.pus_conexeuPus conexeu vos am ab fermetat
RAO 0bis.pus_que.s_perdetPus que·s perdet en mercaders la fes
RAO 0bis.que_li_volguesQue li volgues mal, ara li perdo
RAO 0bis.reginaRegina exçellent, Verge de pietat
RAO 0bis.rosiyoletRosiyolet de mon verger
RAO 0bis.sagrat_coltellSagrat coltell qui tallist
RAO 0bis.sanguini_es_joyosSanguini es joyos
RAO 0bis.santa_vergeSanta Verge Maria
RAO 0bis.sen_nicholauSen Nicholau
RAO 0bis.senyor[S]enyor ver Deus tot poderos
RAO 0bis.si_tots_tempsSi tots temps vols viure valents e pros
RAO 0bis.tant_mi_complanchTant mi complanch del tresp[ass]ar del segle
RAO 0bis.tembreTembre Deu es savie[s]a
RAO 0bis.tot_homTot hom qui sia ordonat
RAO 0bis.tres_bos_fraresTres bos frares se n'anaven per lur cami
RAO 0bis.un_jornUn jorn depres dinar
RAO 0bis.vejats_que_diuVejats que diu nostre pare Adam
RAO 0bis.verge_alegriaVerge, alegria
RAO 0bis.verge_gran_alegriaVerge, gran alegria
RAO 0bis.verge_ten_beneytVerge, ten beneyt fo
RAO 0bis.vierge_de_les_viergensVierge de les viergens, flor de les flors
RAO 0c.1Actor de pats, tot lausor e honor
RAO 0c.2Lenga no deu jamays devotaments
RAO 0c.3O altitut del trezaur glorios
RAO 0c.4O Rey dels reys e Senyor dels senyors
RAO 0c.5Resplandor infinida
RAO 0c.6Rey eternals, inmens, victorios
RAO 0c.7Sitot no pot lenga d'ome bastar
RAO 0d.1Ador-te, Creu, veríssima e santa
RAO 0d.2Dins un castell edificat sus roca
RAO 0d.3Estant prostat, així com adorava,
RAO 0d.4Per lo gran pes de la manta bastida
RAO 0d.5Rar no és tu a donar benifici
RAO 0e.2Cercant cami de poder esmerçar
RAO 0e.3Com fel amant, pris vida d'asperansa
RAO 0e.4Del ja promes no tench mes avant cura
RAO 0e.5En aquell jorn que us fiu de mi senyora
RAO 0e.6Esper esper de vostra senyoria
RAO 0e.7Ja no tench res que tot vostra no sia
RAO 0e.8James degu ama lo que no veu
RAO 0e.9La virtut sou en propria forma
RAO 0e.10No crech al mon sia tant linda dama
RAO 0e.11No·m se si so en mar, cel o en terra
RAO 0e.12No pug dir sert virtut o gentilesa
RAO 0e.13Per que·m dieu que no us vull, ma senyora
RAO 0e.14Si·m trop absent de vostra gentilesa
RAO 0f.1Creure deveu entenia
RAO 0f.2Germà Rafel, lo nom d'aquella dama
RAO 0f.3Jo de vós saber volria
RAO 0f.4Si vostre cap percebia
RAO 0g.1Pus que tothom se n'aparta
RAO 0g.2Torbat, perdut en una vall pregona
RAO 0h.1Antorcha de fe, apostol benigne
RAO 0h.1aApostol insigne y molt venerable
RAO 0h.2Apostol insigne y molt venerable
RAO 0h.2aColumna de fe y lum del mon clara
RAO 0h.3Apostol molt sant de gran sapiencia
RAO 0h.3aApostol de Deu molt alt e insigne
RAO 0h.4Apostols beneyts Simo y sent Judes
RAO 0h.4aApostols insignes y molt gloriosos
RAO 0h.5Apostols insignes de gran reverencia
RAO 0h.5aApostols insignes y molt gloriosos
RAO 0h.6Beneyta Eularia, qui dins Barcelona
RAO 0h.6aO verge molt digna, per Deu molt amada
RAO 0h.7D'aquest mon trist, que stava de lum pobre
RAO 0h.7aO salvador de natura humana
RAO 0h.8De tanta valor, beneyta, us contemple
RAO 0h.8aHumil Apollonia, perfeta serventa
RAO 0h.9De tantes virtuts portau vestidura
RAO 0h.9aO digne prelat de gran reverencia
RAO 0h.10Del gran rey Jhesus puix fos tan amada
RAO 0h.10aO santa molt digna, humil Magdalena
RAO 0h.11Dels sants hermitans puix sou la bandera
RAO 0h.11aO sant excellent, molt clara lanterna
RAO 0h.12Dotat vos contemple de gracia tanta
RAO 0h.12aO sant glorios, vexell y retreta
RAO 0h.13Entre·ls cavallers insignes
RAO 0h.13aO sant excellent, perfet y dignissim
RAO 0h.14Entre·ls sants puix sou tan digne
RAO 0h.14aO sant arquebisbe, de grans laors digne
RAO 0h.15Gaspar, rey de gran prudencia
RAO 0h.15aO dignes reys de molt gran excellencia
RAO 0h.16Ja consumat aquell tan gran misteri
RAO 0h.17Les grans laors qui recitar poria
RAO 0h.17aO pare sant, de Deu vera factura
RAO 0h.18Les virtuts de vos son tantes
RAO 0h.18aO santa molt digna de gran reverencia
RAO 0h.19Loar vull la vida de vos, sent Basili
RAO 0h.19aBeneyt sent Basili, doctor qui esmalta
RAO 0h.20Loem vostra virtut santa
RAO 0h.20aO sant confessor de gran reverencia
RAO 0h.21Lucia, verge molt pura
RAO 0h.21aO Lucia sancta, per Deu molt amada
RAO 0h.22Los navegants en mar de crims molt alta
RAO 0h.23Margarita molt benigna
RAO 0h.23aO verge beneyta y martir insigne
RAO 0h.24Martir molt sant, fortissim y admirable
RAO 0h.24aO martir sant y pur ab gran mundicia
RAO 0h.25Mirant que del rey Jhesus, ver Messies
RAO 0h.25aO Lazer insigne, perfet y molt noble
RAO 0h.26Mirant que vences la fort gent pagana
RAO 0h.26aO verge prudent, humil Juliana
RAO 0h.27O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida
RAO 0h.27aO Vera Creu, de grans laors molt digna
RAO 0h.28O sant excellent Thomas Conturberi
RAO 0h.28aO gran arquebisbe qui·l mon tot enrama
RAO 0h.29O ver prothomartir de molta constancia
RAO 0h.29aO ver prothomartir de fe admirable
RAO 0h.30Ornat sou de virtuts tantes
RAO 0h.30aDoctor excellent de vera doctrina
RAO 0h.31Pare sou tan venerable
RAO 0h.31aO pare benigne y molt venerable
RAO 0h.32Per obtenir salvacio
RAO 0h.32aO Deu eternal, virtut infinida
RAO 0h.33Puix als cels ab tanta gloria
RAO 0h.33aInsigne apostol de vida perfeta
RAO 0h.34Puix, apostol tan insigne
RAO 0h.34aSent Pau glorios, de gran reverencia
RAO 0h.35Puix de Deu sou tan amada
RAO 0h.35aAgnes molt benigna y santa perfeta
RAO 0h.36Puix de tanta reverencia
RAO 0h.36aBeneyt confessor per Deu molt amat
RAO 0h.37Puix del poble sou deffensa
RAO 0h.37aO gran cavaller, molt fel e insigne
RAO 0h.38Puix entre les vergens sou verge stimada
RAO 0h.38aO Barbera santa, de fe digne ciri
RAO 0h.39Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta
RAO 0h.39aO sant excellent de vida molt pura
RAO 0h.40Puix fos vencedor d'aquell adversari
RAO 0h.40aO sant glorios, beneyt sant Machari
RAO 0h.41Puix molt clarament se mostra
RAO 0h.41aAngelich doctor de noble linatge
RAO 0h.42Puix per vos, Verge Maria
RAO 0h.43Puix que mare tan honrada
RAO 0h.43aSenyora del cel, qui stau collocada
RAO 0h.44Puix sant tan insigne y tant comendable
RAO 0h.44aEstel resplandent donant lum divina
RAO 0h.45Puix servis ab amor tanta
RAO 0h.45aO Marta beneyta, per Deu molt amada
RAO 0h.46Puix sou de Jhesus servent tan dignissim
RAO 0h.46aO sant glorios, qui·l mon tot enrama
RAO 0h.47Puix sou lum de la fe nostra
RAO 0h.47aO sant excellent que·l mon illumina
RAO 0h.48Puix sou sacerdot y bisbe tan digne
RAO 0h.48aO gran sacerdot humil y benigne
RAO 0h.49Puix sou sant tan venerable
RAO 0h.49aO sant glorios, perfet y molt digne
RAO 0h.50Puix veig que dels fels portau la bandera
RAO 0h.50aDimas beneyt, antorcha encesa
RAO 0h.51Puix veig sou dotat de gracia tanta
RAO 0h.51aO sant glorios, Ypolit insigne
RAO 0h.52Puix vostra valor tan gran es y tanta
RAO 0h.52aSent March glorios, dexeble insigne
RAO 0h.53Puix vostra virtut a tots nos convida
RAO 0h.53aColumpna de fe molt fort y sancera
RAO 0h.54Puix vostra virtut lo mon tot esmalta
RAO 0h.54aO ciri de fe y clara lanterna
RAO 0h.55Qui pot loar molt la gran valor vostra
RAO 0h.55aO ciri de fe perfet y molt digne
RAO 0h.56Reverent Egipciaqua
RAO 0h.56aO excellent Egipciaqua digne
RAO 0h.57Sant de molta reverencia
RAO 0h.57aO bisbe molt sant, de vida perfeta
RAO 0h.58Sent Johan Evangeliste
RAO 0h.58aApostol sant y subiran doctor
RAO 0h.59Tecla, verge gloriosa
RAO 0h.59aO martre primera per Deu elegida
RAO 1.1Pus així et plau ta bandera estendre
RAO 2.1Per vós lloar he mester vostra força
RAO 3.1Altisme Déu, Vós qui sou nostra via
RAO 4.1Ai, senyer, saludar m'ets?
RAO 5.1aBe volgra que bon exemple
RAO 5.1a'Berenger d'Anoia·m dits hom
RAO 5.1bDons puys que say layrat
RAO 5.1cDona, c'anc pusch amar
RAO 5.1dPer cap deport
RAO 5.1eGaita, be gardatz
RAO 6.1Del sol calor sovint a mi deté
RAO 6.1aLo meu senyor, bé veig que res no costa
RAO 6.2Dels dos combats, me sembla pus estret
RAO 6.3Nou perles sé qui són molt estimades
RAO 6.4Trepodion baracasin xaxundi
RAO 7.1Aquell sol clar de replandor eterna
RAO 7.2D'aquell gran diluvi hon l'hom se negava
RAO 7.3Llum divinal de l'etern foc encesa
RAO 7.4Volen los furs dels passats reis
RAO 8.1Ans que l'etern nostra fragil natura
RAO 9.1aVerges, de vostre sacrari
RAO 9.1bCon volentatz en amar se desperta
RAO 9.1cCant yeu m'esguard vostre gracios vis
RAO 9.1dBon'amors vol e cosen xascun dia
RAO 9.1eUn belh xan feray per vos, dona pulida
RAO 10.1[A] molts compren que, prenen[t] entrenyor
RAO 10.2Ab cor humil, molt devot e contricte
RAO 10.3[C]om a forçat m'aure de vos partir
RAO 10.4D'amor me clam de l'interes que prench
RAO 10.5[L]ohar cascu segons lo seu merexer
RAO 10.6[L]o molt voler jo crech no·s pot compendre
RAO 10.7Los mals, coberts, no porten mai planyença
RAO 10.8[N]ou pensament es present a la pensa
RAO 10.9[N]o perque cert a tot lo mon no sia
RAO 10.10[P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta
RAO 10.11[S]egons comprench, pratica cortesana
RAO 10.12Si enveja fos morta, tornara a reviure
RAO 10.13Socors de les muses no em par que freture
RAO 10.14Tots mos delits en un punt volguí perdre
RAO 11.1Tal indispost qual só, novell e tendre
RAO 12.1Continuant, segons que joya mana
RAO 12.2Loau tal sant, o sol, luna y esteles
RAO 12.3O lum tan gran que torba y enluerna
RAO 12.4Puix lo parlar del cor demostra·l titol
RAO 13.1Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens
RAO 14.1Ab fin voler vos am, senyora bella
RAO 14.2Ab lletres d'aur per mesura
RAO 14.3Aspres dolors, penetrant, me destenta
RAO 14.4Astres no us fuig pus tant sabers se planta
RAO 14.5Bé els mills sospirs vos fau tot jorn de renda
RAO 14.6aCreure podets, senyora valarosa
RAO 14.6bSenyora valen
RAO 14.6cAmors, de suspirs
RAO 14.6dPrincessa proz, valens, d'auta semença
RAO 14.7Dir me cové, se bé em tenc l'engeny flac
RAO 14.8Domna valent de llial valor, tembre
RAO 14.9Enmieg del cor porti VII colps mortals
RAO 14.10Garaus amichs (Lletovari)
RAO 14.11Amor servir honrant, presant e tembre
RAO 14.12Ieu vos requir, Na llàdria malvada
RAO 14.13Lausant vostra saviesa
RAO 14.14Maires de Dieu, valerosa princessa
RAO 14.15No desir tant del món la senyoria
RAO 14.16 in 61.8Per gran rayso, cruel dona malvada
RAO 14.17Pus havets bondat despesa
RAO 14.18Terribles crits, agres, provocatoris
RAO 14.19Una cançó novella vull xantar
RAO 14.20Us arbres secs, verds, sai, fullats e fulles
RAO 14.21Us dracs fiblants va pel món trop corrents
RAO 14.?Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar
RAO 15.1Clara virtut, mirall de sancta vida
RAO 16.1Domna gentil, vós m'enculpats a tort
RAO 16.2 in 61.8Per fembre fo Salomo enganat
RAO 16bis.1. . . / ses fortz bastos o ses autres reclams
RAO 17.1En lo món trop molts hòmens ralladors
RAO 17.2Enamorats de sentiment grosser
RAO 17.3No està bon seny a home qui molt fia
RAO 18.1Ben hay razo quez yeu mos xans espanda
RAO 19.1Pus mon cosí me trau de pressa tanta
RAO 20.1Fis vos sui aiman
RAO 20.2Li fait Dieu són escur
RAO 20.3Lo fills Nohe les terres per mesura
RAO 20.4Midons qu'eu aim ses bausia
RAO 20.5No·m pux d'amar vos estraire
RAO 20.6Pert se qui femna xastia
RAO 20.6aQui femna amar vol
RAO 21.1D'amor me clam e maldic tots sieus faits
RAO 21.2Dol me costreny ten fort ab sforç gran
RAO 22.1Calle ma beu, puix que loar no basta
RAO 22.2De virtuts sou exalçada
RAO 22.2aPux ab virtuts lo mon vos magnifica
RAO 22.3O clau que huy·ns obre del cel la gran porta
RAO 23.1Hoydes vostres rahons belles
RAO 24.1L'obra major que Deu etern ha feta
RAO 25.1Flach es l'enginy si vos no m'ajudau
RAO 26.1No sap lo camí d'amor
RAO 26.2Amor, ta gran senyoria
RAO 26bis.1Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa
RAO 26bis.2O mort cruel, mostra ta gran potença
RAO 26bis.3Prenent lo tot per la pus simpla part
RAO 26bis.4Pus en lo mon sou feta singular
RAO 26bis.5Quina dolor sera 'gual ab la mia
RAO 26bis.6Si com Adam per dona fon vençut
RAO 26bis.7Tant com lo sel la terra environa
RAO 27.1O tu christia qui es vençut de la ira
RAO 27.2Qui vol appendre de haver paciencia
RAO 29.1Al jorn incert quant Deu vendra
RAO 30.2Ferrando·s diu d'Erve qui t'a polida
RAO 30.3Homens inichs e plens de males fades
RAO 30.4Yo Carbonell estimant poc la vida
RAO 30.4aSenyor general Loctinent
RAO 30.6O vosaltres Cristians
RAO 30.7Son escrivans ab poca consciença
RAO 30.8Vos, en Galant, vergonya teniu poca
RAO 31.1Mare de Deu, eternalment prevista
RAO 31.2Sagrat vaxell, archiu sobreycellent
RAO 32.1Amant amor, d'amor suy ben amats
RAO 32.2Lo vostre sguart ences l'autrir greu flama
RAO 33.1Dompna, de mi merce us prenya
RAO 34.1Al gay coven vuyl far aquest deman
RAO 34.2Axi·m te dins el gran briu
RAO 34.3Dieus! E com soy alegres e joyos
RAO 34.4Pus mi dons vai tant, si Deus m'enantischa
RAO 34.5Qui de complir tot son plazer assaya
RAO 34.6Si co·l soleyls, per son cors acomplir
RAO 34.7Si com de cauza vedada
RAO 34.8Tant es lo mons ples d'amor descorteza
RAO 34.9Tan soi leyals envas ma bel'aymia
RAO 34.10Tot claramen vol e mostra natura
RAO 34.11Valor ses frau, dona, tenetz en car
RAO 35.1Dins lo meu cor a[b] fulles d'or escrita
RAO 35.2Mare del Fill al Qual sou vera filla
RAO 35.3 = 60.24 = 203.17Trobant se Març ab Venus en un temple
RAO 35.4 60.25 = 203.18Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona
RAO 36.1Amor és tal que son poder
RAO 37.1En tantes parts vostra bondat destilla
RAO 37.2Venint en lo mon, superna rehina
RAO 38.1 in 61.8Donosa sou, bella, sens gens offana
RAO 39.1Arbre beneyt, per al gran cell scala
RAO 39.2Canta lo cel ab novell'armonia
RAO 39.3Confit inmortal en capça molt pura
RAO 39.4De fe, d'amor, la mes encesa flama
RAO 40.1Unes noves vull comensar
RAO 41.1Amor, amors, jo us atorch senyoria
RAO 42.1Si be, Fortun', as dat lo torn
RAO 43.1Destret per fina amor
RAO 44.1Causa tan gran produint tal effecte
RAO 45.1Bell cavaller, pus m'estàs demanant
RAO 45.2Mossèn Joan, digues-me què faré
RAO 46.1D'escuredat tenint la pensa llesa
RAO 47.1Pus que bondat ne és abtesa
RAO 48.1Lo tan alt grau, pura Verge Maria
RAO 49.1Al qui sens pris elegira loar la
RAO 49.2Del que pertany al Creador
RAO 49.2aPrimerament ligen aquells qui tiren
RAO 49.3Espera sens culpa la vert gavarrera
RAO 49.4L'Obrer etern, fundant natura humana
RAO 49.5L'or fi de pes requir balança fina
RAO 49.6Les divines gracies axi son partides
RAO 49.7Mossen Guillem, quart en linyatge
RAO 49.7aLes obres dalt han son etern principi
RAO 49.8Per quant m'an dit que 'n la devocio
RAO 49.9Perque moltes obres detinguen la plaça
RAO 50.1De vui demà se'n va lo temps
RAO 50.2Qui perd son temps és bé orat
RAO 50.3Si bé, jo crech, la veritat sentiu
RAO 51.1Hon Deu esta localment se nomena
RAO 51.2Si m'atrevesch entrar l'escura silva
RAO 52.1Oh tu, traïdor, qui tan sovint renegues
RAO 53.1 in 61.8Amor, Amor, quisvulla us don lausor
RAO 53.2En bé fort punt sui entrat en la cetla
RAO 53.3Pus que demandat m'havets
RAO 54.1Les Caterines
RAO 54.2Passant jo per l'encontrada
RAO 54.3 = 60.20Qui Deu vos contempla de la creu en l'arbre
RAO 55.1Ric só d'enuits e pobre de conhort
RAO 56.1A Deu es cert, lo qual prech me confona
RAO 57.1Lo gran estat de vostre alt linatge
RAO 58.1Poch repos sent qui parteix arribant
RAO 58bis.1En lo temps bell de nostra primavera
RAO 59.1Ai! cors avar, escàs, rics de mercè
RAO 59.2Amors, qui tost fer quan li plai
RAO 59.3Ara em plats bé com l'afan e el martire
RAO 59.4Combes e valls, puigs, muntanyes e colls
RAO 59.5Del cor preion me pàrton li sospir
RAO 59.6Del tot me cuidava lleixar
RAO 59.7Dolorós crits ab vots brava, terrible
RAO 59.8Domna, lo jorn que ieu me partí de vós
RAO 59.9E las, amors! Ten pauc vos cal de me
RAO 59.11Ja per dir-vos mon cor e mon talan
RAO 59.12Las, a qui diré ma llangor?
RAO 59.13Lo foll desir que Amor ha fait intrar
RAO 59.14Pus que estorts sui del llac de la mar fonda
RAO 59.15Si en lo món fos gentilesa perduda
RAO 59.16Sobre·l pus naut alament de tots quatre
RAO 60.1Al be que vull mes que ma vida
RAO 60.2D'acte semblant tan virtuos
RAO 60.2aVist que sens vos nostre cor se reffreda
RAO 60.3D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca
RAO 60.4D'aquesta gran aguila volar la volada
RAO 60.5 = 115.8De vos e de mi lo temps assegura
RAO 60.5aEnsems vos puch dir, senyora Olives
RAO 60.6Del nom gentil de una gentil dama
RAO 60.7Diversament un [bell] nom se recita
RAO 60.8Ja los grans rius de vostres bens corrien
RAO 60.9L'alta sens par, humil Verge Maria
RAO 60.10Lo credit gran que de subtil entendre
RAO 60.11Lo suar guarex la febra
RAO 60.12Los qui·m desiau loar
RAO 60.13Ma volentat, no menys freda que marbre
RAO 60.14Mirant, senyor de molta reverencia
RAO 60.15 = 98.6Mostrant un greu planyer lo cel y la terra
RAO 60.16 = 194.2 = 189.4 = 202.4 = 56.4 = 60.21 = 189.3Per bé que lo món en tals fets hui sia
RAO 60.16aSemblant la dels reys ab gran resplandor
RAO 60.16bPer mils sentir dels fets la fi
RAO 60.16cEn mostra donchs de gran benevolencia
RAO 60.17Per mitigar l'enuig gran de l'estiu
RAO 60.18Puix Deu james les gracies nos dona
RAO 60.21Tals són los plets que vencen son optat
RAO 60.22Un altre Sent Pau no sou vos, mossenyer
RAO 60.23Vostres goigs ab gran plaer
RAO 60bis.1Velera nau tallada 'n bona luna
RAO 61.1Ab dubte veig [que] pusca viure
RAO 61.1aDespit, treball, enuig e dol
RAO 61.2Arbitre és gran llevar juí
RAO 61.3De cert vos dic, si m'ha durar
RAO 61.4De fi en fi, vos am tan finament
RAO 61.5Enamorats, doleu-vos de ma vida
RAO 61.5aQuatre vocals e tres lletres ensems
RAO 61.6Enuig estrem abat tot bon saber
RAO 61.7Governador, si el cas de l'ignocent
RAO 61.8Lo conhort
RAO 61.9Qui bé serveix lleixau, que grat ne ten
RAO 61.10Qui veu present lo que mai no ha vist
RAO 61.11Uit lletres són e la meitat vocals
RAO 61.12 = 187.2Una tençó vul ab vos tençonar
RAO 61a.1Haveu lleixat ut, re, mi, fa, sol, la
RAO 62.1Velera nau de sant peregrinatge
RAO 63.1Com sia just, per gran manutenença
RAO 63.2De part dels reverends
RAO 64.2Pus flac sou que nulla estopa
RAO 64.3Reina de prets, doctrina dels saubents
RAO 64.4Santa dels sans, excel·lents e suprema
RAO 64.5Us plants crusels ab gemecs dolorosos
RAO 64.6 = 112.1Sènyer En Ferruç, vós qui tenits procura
RAO 65.1D'Amor, si em planc, ne vaig plorós
RAO 65.2Enteniment, saber ne fantesia
RAO 65.3Morir cuit, las
RAO 65.4Temps ha que visch peccant sens penedir
RAO 65.4aSubiran Deu [e] creador
RAO 66.1Ans que peccant, general malaltia
RAO 67.1Ab gemecs grans, plors e sospirs mortals
RAO 67.2. . . / [v]olguer[a en] companyia
RAO 67.3Dels doctes fels congregat per possible
RAO 67.4Ffins aci me 'veu mostrada
RAO 67.5Infinits mals divisió ens aporta
RAO 67.6Per lo camí breu sens perill, drecera
RAO 67.7Ploren mos ulls llàgremes no llançants
RAO 67.8Qual orador té llengua així diserta
RAO 67.9Rei virtuós, senyor d'insigne terra
RAO 67.10Si bé no em sent en res lo foc d'amor
RAO 67.11Vostre parlar no sie scas
RAO 67.12 = 140.4Qual voleu més, e sou de bon acord
RAO 67.14 = 158.1, 158.1a = 202.3, 202.3aTan fort treball me dóna el pensament
RAO 68.1Le guay dolç cors a quuy s'es junct
RAO 69.1Asserenau los nuvols de l'entendre
RAO 69.2Dins en l'archiu de les divines sales
RAO 69.3aEn lo mes baix d'aquella vall escura
RAO 69.3bPuix que yo, trist, peccant, obri la porta
RAO 69.3cSi dins lo loch escur de trista pena
RAO 69.3dNo es tan gran, Senyor, per molt que sia
RAO 69.3ePuix que 'n la creu, morint per culpes mies
RAO 69.3fSi he perdut mon temps en males obres
RAO 69.3gBastava sols, per a poder salvar nos
RAO 69.3hA tu, puix tu, verge Mare divina
RAO 69.4Dels richs tresors del clar entendre
RAO 69.4aLums que de nit les tenebres bandejen
RAO 69.4bDel mes alt cel vingue l'etern Espos
RAO 69.4cMas puix tenim davant la vista nostra
RAO 70.1Pus vei lo món és vengut en tal cas
RAO 71.1A tu m'acost, mare del Creador
RAO 72.1A vos per lohar, dels angels senyora
RAO 72.2Canbi paras contra·l Sathan qui us postra
RAO 72.3Mayor de tots creats de una pasta
RAO 73.1Absent de vós, mon goig e bé
RAO 73.2Adéu, bon temps e bona sort
RAO 73.3De ferm en ferm sui lligat ab la ferma
RAO 73.4Desconcertat d'aquell saber
RAO 73.5Despuis que só presoner de fortuna
RAO 73.6En tal debat hai mis mon pensament
RAO 73.7 in 180.28Lo voler pot bé son dan
RAO 73.8No puix forçar tant lo voler
RAO 73.9Oh las, Amor! Per què consent
RAO 73.10Per gran desir, dona, que em ve de vós
RAO 73.11Temps és que sospir e que plor
RAO 73bis.1Fort y guarnit, castell inexpugnable
RAO 74.1Ab tot que tant, ab tan autentics actes
RAO 74.2Axi us dexau a tots contents
RAO 74.2aI·l mateix dia
RAO 74.3Considerant quant dignament
RAO 74.3aDonchs no u tingam a molt grans maravelles
RAO 74.3bD'on me trobi, no se en quina manera
RAO 74.3cY ans que no entras lo que us dich que venia
RAO 74.3dYo, aguaytant y ohint los vols d'aquelles
RAO 74.3eY axi, hoint que·ls jurats nomenaven
RAO 74.3fUn'altra dix: «Senyora, per ma vida
RAO 74.3gA poch a poch la bregua fon mesclada
RAO 74.3hMentres hi fon lo metge may parlaren
RAO 74.3iHi tots los vots en un parer clogueren
RAO 74.3jLes vostres leys que·l mon tant multipliquen
RAO 74.3kDe manament de part de Vostr'altesa
RAO 74.3lPuix altercat hagueren una stona
RAO 74.3mTan secament me donen mortal guerra
RAO 74.3nCompassio me fa esser vehina
RAO 74.3oCoses hi a que·ns paren a la vista
RAO 74.3pAquell convit, per qual se vulla via
RAO 74.3qPuix fon del tot la causa disputada
RAO 74.3rI axi les dos, examinant los actes
RAO 74.3sEs livell just lo çeptre de justicia
RAO 74.3tY axi les parts, ab paraules corteses
RAO 74.4Dificil cossa 's ben jutgar
RAO 74.5En nom d'aquell gran Jutge just
RAO 74.6Estant de repos, vetlava ma pensa
RAO 74.7Mare de Deu esser no merexque
RAO 74.8Puix la voluntat tots temps esta presta
RAO 74.9Puix no·s funda sobre raho
RAO 74.10Report d'unes noves me força que us diga
RAO 74.11Sens molta disputa tot hom pora veure
RAO 74.12Si moltes ne feu vos d'estes ampreses
RAO 74.13Tostemps hohi dir, hi ver se reçita
RAO 74.14Vist que la Sgleya militant
RAO 74.14aVeniu, veniu, Virgilis y Pertrarques
RAO 75.1Ab dolor gran e fora de mesura
RAO 75bis.1Per a passar d'aquest golf miserable
RAO 76.1Estrem voler, per mala sort, me tempta
RAO 76.2Mossèn Joan, segons openió
RAO 77.1Acompanyat d'un amorós desir
RAO 77.2Molt m'és plasents, bella, com senyoreja
RAO 77.3Pus me sui mès en l'amorosa questa
RAO 78.1Mossenyer meu, per conseguir
RAO 78.2Per dos estrems tinc l'espirit destret
RAO 79.1Bellesa gran vostre cors illumina
RAO 79.2Cert, com no us veig, senyora de mon cor
RAO 79.3De mi us recort, senyora, mia vida
RAO 79.4E qui pora, donzella virtuosa
RAO 79.5Si co·l malalt quant la febre·l combat
RAO 79.6Un gran enuig dins mon cor sent causar
RAO 79.7Un gran espant de tots espants major
RAO 80.2Por ab gosar, ardiment e temor
RAO 81.1Reys magniffichs, trop me par causa folla
RAO 82.1Guays e jausents xanti per fin'amor
RAO 83.1Ab tal enginy me feric d'un encontre
RAO 83.2Bella ses par, en prets e laus s'abonda
RAO 83.3De novell joi e de novella amor
RAO 83.4Eres quan vei dels brots tombar la flor
RAO 83.5Fraires molt cars, maravill-me de vós
RAO 83.6Malauts e greus destrets
RAO 83.6aSi us plats d'amor, fraires, ben captenir
RAO 83.7Na Pau, Na Pau, tant desir vostra pau
RAO 83.8. . . / no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis
RAO 83.9Parlar d'amor no pusc si no planyent
RAO 83.10Perque d'huimai la vostra valor tanta
RAO 83.11Quan me sové de la beutat diversa
RAO 83.12Si bé no em plats xantar cançó ne vers
RAO 83.13Si us am de cor e si desir que fos
RAO 83.14Tant quant lo món d'amar no és cautelós
RAO 84.1En re del món no prenc joi ne sejorn
RAO 84.2Eu sai un prat on ha fulles e flors
RAO 84bis.1Mayre de Deu e fylha
RAO 85.1Aquell potent e sobre tot poder
RAO 86.1Dicatis qui us ha ginyat
RAO 86.2En la pus alta fortuna
RAO 86.3Oh, Mare de Déu, senyora
RAO 86.4Principi de males fades
RAO 87.1Tot lo voler
RAO 88.1Alt, en lo cel, la geraxia canta
RAO 89.1A cells qui dihen que provar
RAO 89.2A honor del major senyor
RAO 89.3aA vos, dona verge santa Maria
RAO 89.3bSenyer ver Deus, rei glorios
RAO 89.4Deus, ab joy xant. Per vos, f. g. discorrens
RAO 89.5Deus, ab vostra gran pietat
RAO 89.5aA, bon'amor! E per qual tort
RAO 89.5bA, crueltat
RAO 89.6Deus, ab vostra vertut comens'est Desconort
RAO 89.7Deus glorios! per vostr'amar
RAO 89.8Deus, per far a vos honrament
RAO 89.9 (vv. 1-344)Proverbis d'ensenyament
RAO 89.9 (vv. 345-446)Proverbis de la Retòrica nova
RAO 89.10Son creat e esser m'es dat
RAO 89.11Un consilii vull començar
RAO 89.11aSenyor Deus: pluja
RAO 89.12Un senyor rey, qui be enten
RAO 89.13Vivia ab gran gaug la verge Maria
RAO 90.1Ab gran esforç quasi forcí natura
RAO 90.2Comte senyor, puix virtut és la rama
RAO 90.3De bocadents prostrat estic en terra
RAO 90.4Di' te día tanti guai
RAO 90.5Fantasiant molt sovint en amor
RAO 90.6Glorios es l'hom qui no sent d'amor
RAO 90.7Jo fuig d'Amor per viure en llibertat
RAO 90.8L'alt triomfant Cupido, déu d'Amor
RAO 90.9Lleixa'm estar, Amor, no em dónes guerra
RAO 90.10Misteri gran, o concebiment noble
RAO 90.11Mon sentiment ha perdut del tot l'esma
RAO 90.12Per satisfer al que tant me obliga
RAO 90.13Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla
RAO 90.14Si 'n nagun temps d'amor me so clamat
RAO 90.15Si en temps passat hagués hagut conèixer
RAO 90.16Si us he mal dit en pensar ni per obra
RAO 90.17Vengut es temps qu'en amar dare terme
RAO 91.1Moltes de vetz, dompna, ·m suy presentatz
RAO 91.2Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre
RAO 92.1Es ieu am tal que és bo e bell
RAO 93.1Llevant mos ulls, pres del cel vi estar
RAO 93.2Novell penser m'és venguts sobtament
RAO 93.3Presumptuós cors, ple de vanitats
RAO 93.4Qui porà dir lo misteri ten alt
RAO 93.5Si m'havets tolt, Amor, del tot lo sen
RAO 93.6 in 180.28Tot hom se guard de mi
RAO 93.7Un novell fruit, eixit de la rabassa
RAO 94.1, XLIXA mal estrany és la pena estranya
RAO 94.2, CXXIVAb molta raó me desenamore
RAO 94.3, LIIIAb tal dolor com l'esperit s'arranca
RAO 94.4, XLVIIIAb vós me pot Amor ben esmenar
RAO 94.5 [CXXVII]A Déu siau, vós, mon delit
RAO 94.6, IVAixí com cell qui desija vianda
RAO 94.7, IAixí com cell qui en lo somni es delita
RAO 94.8, CXIAixí com cell qui es parteix de sa terra
RAO 94.9, LXXXIAixí com cell qui es veu prop de la mort
RAO 94.10, LXVIAlgú no pot haver en si poder
RAO 94.11, XXAlguns passats donaren si a mort
RAO 94.12, LXXIVAls fats coman tot quant serà de mi
RAO 94.13, IIIAlt e amor, d'on gran desig s'engendra
RAO 94.14, IXAmor se dol com breument jo no muir
RAO 94.15, CIIIAquell ateny tot quant atènyer vol
RAO 94.16, XCIIAquelles mans que jamés perdonaren
RAO 94.17, XCIXAquesta és perdurable dolor
RAO 94.18, XLVIIBé em meravell com l'aire no s'altera
RAO 94.19, XXIICallen aquells que d'Amor han parlat
RAO 94.20, XLCell qui d'altrui rep enuig e plaer
RAO 94.21, CXVICert és de mi que no me'n cal fer compte
RAO 94.22, LXXXIXCervo ferit no desitja la font
RAO 94.23, LIIClamar no·s deu qui mal cerqua e troba
RAO 94.24, LXIXClar és e molt a tots los amadors
RAO 94.25, CXIICobrir no pusc la dolor qui em turmenta
RAO 94.26, XIIIColguen les gents ab alegria festes
RAO 94.27, XLIIICoratge meu, a pendre esforç molt tard
RAO 94.28, CIXDona, si us am, no em graescau amor
RAO 94.29, XCIEn aquell temps sentí d'Amor delit
RAO 94.30, CEntre Amor só portat e Fortuna
RAO 94.31, CXXVEntre els ulls i les orelles
RAO 94.32, XVIIIFfantasiant, Amor a mi descobre
RAO 94.33, XXVIJo crid lo bé si en algun lloc lo sé
RAO 94.34, LXVIIJa de amor tèbeu jamés no sia
RAO 94.35, XIIJa no esper que sia amat
RAO 94.36, VIIIJa tots mos cants me plau metre en oblit
RAO 94.37, XVIJunt és lo temps que mon goig és complit
RAO 94.38, XCVILa gran dolor que llengua no pot dir
RAO 94.39, XXXVIILa mia por d'alguna causa mou
RAO 94.40, CXIIILa vida és breu e l'art se mostra llonga
RAO 94.41, XXXIIL'home pel món no munta en gran valer
RAO 94.42, CXLla só atés d'on só volgut fugir
RAO 94.43, XXIIILexant a part l'estil dels trobadors
RAO 94.44, LXXXVLleixe la sort lo seu variat torn
RAO 94.45, CXVIILo cinquén peu del moltó ab gran cura
RAO 94.46, XXVIIILo jorn ha por de perdre sa claror
RAO 94.47, LXIVLo temps és tal que tot animal brut
RAO 94.48, CVILo tot és poc ço per què treballam
RAO 94.49, CILo viscaí qui es troba en Alemanya
RAO 94.50, XLVLos ignorants Amor e sos exemples
RAO 94.51, LVIMa voluntat, amant vos, se contenta
RAO 94.52, LXXXVIIIMalament viu qui delit perd de viure
RAO 94.53, CXIXMaleit lo jorn que em fon donada vida
RAO 94.54, XIVMalventurós no deu cercar ventura
RAO 94.55, CXXIIIMentre d'Amor sentí sa passió
RAO 94.56, LXMes voluntats, en gran part discordants
RAO 94.57, VIMolt he tardat en descobrir ma falta
RAO 94.58, CXXIMolt me par bo que pens de l'altre món
RAO 94.59, XXXIMolts hòmens oig clamar-se de Fortuna
RAO 94.60, CXXIIbMon bon senyor, puix que parlar en prosa
RAO 94.61, CXVIIINo cal dubtar que sens ulls pot hom veure
RAO 94.62, LXXVIIINo guard avant ne membre lo passat
RAO 94.63, CVIIINo em clam d'algú que en mon mal haja colpa
RAO 94.64, XXVNo em fall record del temps tan delitós
RAO 94.65, LXVIIINo em pren així com al petit vailet
RAO 94.66, LXXIIINo pens algú que m'allarg en paraules
RAO 94.67, LXXVIINo pot mostrar lo món menys pietat
RAO 94.68, XCNo es meravell algú perquè m'enyor
RAO 94.69, XXIVNo sec lo temps mon pensament immoble
RAO 94.70, LXVNo só gosat en demanar mercé
RAO 94.71, LXIOh fort dolor, jo et prec que mi perdons
RAO 94.72, XXXVIO mort, qui est de molts mals medecina
RAO 94.73, CVIIOh, quant és foll qui tem lo forçat cas
RAO 94.74, LXXIXOh vós, mesquins, qui sots terra jaeu
RAO 94.75, XIXOïu, oïu, tots los qui bé amats
RAO 94.76, LXXVIOn és lo lloc on ma pensa repose
RAO 94.77, LXXIIPaor no em sent que sobreslaus me vença
RAO 94.78, XCVIIIPer lo camí de mort he cercat vida
RAO 94.79, LVPer molt amar ma vida és en dubte
RAO 94.80, LXXPer què m'és tolt poder deliberar
RAO 94.81, LVIIPor de pitjor a molts fa prendre mort
RAO 94.82, IIPren m'enaixí com al patró que en platja
RAO 94.83, CXVPuix me penit, senyal és cert que baste
RAO 94.84, XCIVPuis me trob sol en amor, a mi sembla
RAO 94.85, CVPuis que, sens Tu, algú a Tu no basta
RAO 94.86, CIIQual serà aquell que fora si mateix
RAO 94.87, LXXXIIQuan plau a Déu que la fusta peresqua
RAO 94.88, CXXVIQuant més amau, tant més temor teniu
RAO 94.89, LXXIQuè m'ha calgut contemplar en Amor
RAO 94.90, XCVQuè val delit, puix no és conegut
RAO 94.91, LXXVQui és aquell qui en Amor contemple
RAO 94.92, LXIIQui em mostrarà la Fortuna lloar
RAO 94.93, LXIIIQui em tornarà lo temps de ma dolor
RAO 94.94, CIVQui ne per si ne per Déu virtuts usa
RAO 94.95, XXXIXQui no és trist, de mos dictats no cur
RAO 94.96, XCIIIQui serà aquell del món superior
RAO 94.97, LIVQui, sino foll, demana si m'enyor
RAO 94.98, XIQuins tan segurs consells vas encercant
RAO 94.99, CXIVRetinga'm Déu en mon trist pensament
RAO 94.100, XXXIIISens lo desig de cosa desonesta
RAO 94.101, XXXVIIISi bé mostrau que mi no avorriu
RAO 94.102, LIXSí co el malalt que el metge lo fa cert
RAO 94.103, LXXXIIISí co·l malalt, qui llong temps ha que jau
RAO 94.104, LSí com aquell qui per sa infinitat
RAO 94.105, LVIIISí com l'hom ric que per son fill treballa
RAO 94.106, XXIXSí com lo taur se'n va fuit pel desert
RAO 94.107, VIISi com rictat no porta béns ab si
RAO 94.108, XSí com un rei, senyor de tres ciutats
RAO 94.109, XVIISi Déu del cors la mia arma sostrau
RAO 94.110, LXXXVISi em demanau lo greu turment que pas
RAO 94.111, CXXSi en algun temps me clamí sens raó
RAO 94.112, XCVIISi per null temps creguí ser amador
RAO 94.113, XVSi aprés grans mals un bé em sera guardat
RAO 94.114, XXXVSia cascú per ben oir atent
RAO 94.115, XXVIISobresdolor m'ha tolt l'imaginar
RAO 94.116, LITal só com cell qui pensa que morrà
RAO 94.117, XXITant en Amor ma pensa ha consentit
RAO 94.118, VTant he amat, que mon grosser enginy
RAO 94.119, LXXXIVTant he amat que vinc en desamar
RAO 94.120, LXXXVIITot entenent amador mi entenga
RAO 94.121, LXXXTot llaurador és pagat del jornal
RAO 94.122, XLIVTot metge pren càrrec de consciença
RAO 94.123, CXXIIaTots los delits del cors he ja perduts
RAO 94.124, XXXIVTots los desigs escampats en lo món
RAO 94.125, XLVIVeles e vents han mos desigs complir
RAO 94.126, XXXVengut és temps que serà conegut
RAO 94.127, XLIVolgra ser nat cent anys o pus atràs
RAO 94.128 [XLII]Vós qui sabeu de la tortra el costum
RAO 94a.1A mi acorda un dictat
RAO 94a.1, CXXVIIIA mi acorda un dictat
RAO 95.1Ço fo el mig de juliol (Debat d'Honor i Delit)
RAO 95.2Dins un verger molt gran (Roser de vida gaia)
RAO 95.3Dos són los alts, segons lo meu parer
RAO 95.4aDreyt e rayso ha mos .v. sens forçats
RAO 95.4bSi·m fay amor magresir los espondils
RAO 95.4cCeyla qu'ieu port en semblan de colomba
RAO 95.4dS'a Deu plages que m'hages format beyl
RAO 95.5Las, treballat e fora de mesura
RAO 95.6. . . / los pot hom nomenar (La Joiosa Guarda)
RAO 95.7Quan eu cossir en los fets mundanals
RAO 95.7bisSény'En Bernat, volgra em costés un marc
RAO 95.8Sus en lo mig d'una costa
RAO 95.9Un sobrespler m'és vengut per lo veure
RAO 95.10 = 148.1 = 132.1Mossèn Jacme, si us plats, vullats triar
RAO 96.1A vós, madona, qui sabets (Consell d'amor)
RAO 96.2A vós, mout aut senyor (L'arnès del cavaller)
RAO 96.3Al punt que hom naix comença de morir
RAO 96.4Blanxa i bella n'és la costa
RAO 96.5Cest fals de món no el prezi un pugès
RAO 96.6Cest qui ço fai d'on li deu seguir dan
RAO 96.7Domna em plats ben arreada
RAO 96.8, 12Dona val tant com de far mal s'estrà
RAO 96.9Jo em meravell com no es ve qui ulls ha
RAO 96.10Mon car senyor N'Anfós (Lo compte final)
RAO 96.11Tots grans senyors qui bé vol avenir
RAO 97.1Qui pot loar lo grau de vostra fama
RAO 97bis.1Real ciutat pel Rey etern fundada
RAO 98.1Palma tenint Jhesus alt en la çima
RAO 98.2Per dar bon past a les penses divines
RAO 98.3Si esta gran lira sera mal temprada
RAO 98.4Torre de ffe ab grans virtuts
RAO 99.1Ab quin ale ne, trist, ab quina boca
RAO 99.2Al rei Jesús donada la sentença
RAO 99.3Clare Thomas, doctor sancte
RAO 99.4Imperial donzella, mes que bona
RAO 99.5Mervellat estic de ço que oig
RAO 99.6Oh banc segur, en qui lo preu se paga
RAO 99.7O corredor del divinal encant
RAO 99.8Qui·m donara saber e consonants
RAO 99.9Si be lo dol me tenia setjat
RAO 99.10Singular preu, salut d'umana pensa
RAO 99.11Vos que 'n sija los angels soterraren
RAO 100.1aLa lletra que sta primera
RAO 100.1bMalaja amor qui la·m feu abellir
RAO 100.1cEnamorats, mirau la be
RAO 100.1dEnamorats, feu li honor
RAO 100.1eLo cavaller que 'n armes fon lo fenix
RAO 101.1Del crusel crim de lesa majestat
RAO 101.2Diats, mi-doncs: cuidau-vos que us servesca
RAO 101.3Dues gentils donzelles sai, que han
RAO 101.4En breu veirem tornei mortal bastir
RAO 101.5Eras mi ponc Amors tan finament
RAO 101.6Ja no veirà midons que pus la blan
RAO 101.7Le temps presents de gaia primavera
RAO 101.8Mos cars nebots, en vostres cançons vei
RAO 101.9Mos cars nebots, ieu sai dos aimadors
RAO 101.10Mos cars nabotz, torbat m'an l'enemich
RAO 101.11Perquè ieu sui viells, en favor de les velles
RAO 101.12Pus li prat son de verdura guarnit
RAO 101.13Pus m'avets ffayt a tan gran fallimen
RAO 101.14Reunabblament, per gran desconaxença
RAO 101.15Senyor mot naut, l'autrier me ffes demanda
RAO 102.1Claredat gran de continu reté
RAO 102.1aPere, germà, indigne de resposta
RAO 102.2En tres parts és vòstron nom divisit
RAO 102.3Famós, gentil, imitant bons estils
RAO 102.4Qui padanam farup damiracundi
RAO 102.4aP. . . h. . . . . .och estable
RAO 102.5Per lletres vuit se confix lo gran nom
RAO 102.6Senyora molt singular
RAO 102.7Si los burlats volen, burlats, burlar
RAO 102.8Sol era jo de treballs abundat
RAO 102.9Un fermall sé de cinc perles ornat
RAO 103.1A mi mateix cové que diga: «Fora»
RAO 103.2A tu confés, mon bon rei e senyor
RAO 103.3A vós, qui sou de complida bellesa
RAO 103.4Ab gran afany e mal, dol, e tristor
RAO 103.5Ab grieu trebalh ez enguoxos turmen
RAO 103.6Ab los suptils llaços que par'Amor
RAO 103.7Ab plants e plors pertre de vós, senyora
RAO 103.8Ab quin turment e pena congoixosa
RAO 103.9Ab tot conec, dona, que et pots clamar
RAO 103.10Ai las, catiu!, bé fonc maleït lo dia
RAO 103.11Alegra't, flor virginal incompresa
RAO 103.12Alsgunes gens m'han dit, moltes vegades
RAO 103.13Alguns han dit e volgut sostenir
RAO 103.14Amor, del mal que em feu ten fort me dull
RAO 103.15Amor, qui pot, m'ha dat a dona tal
RAO 103.16Amor tots jorns me presenta
RAO 103.17Amors, d'uimes celar no pusc los dans
RAO 103.18Anar-me'n vull. Per ço prenc comiat
RAO 103.19Ans Déu creàs angelical natura
RAO 103.20Apoderat d'Emor, per son poder
RAO 103.21Aquell saber qui·m feu de vos partir
RAO 103.22Aquestes velles vils mardoses
RAO 103.23Aquests grans fets perseguits fins avui
RAO 103.24Ara conech sso que no conexia
RAO 103.25Be li pren mal a aquell qui del desert
RAO 103.26Be em pendrà mal si passa esta jornada
RAO 103.27Bé saps, Amor, que volentat havia
RAO 103.28Be vols, Amor, ton gran poder mostrar
RAO 103.29Car fort teniu, dona, virtut sens frau
RAO 103.30Sert es a tots c'amor es cosa pura
RAO 103.31So que fins vuy aveu sabut guordar
RAO 103.32Ço que no vol ma dispossissio
RAO 103.33Com pus pens, mes difficultos me par
RAO 103.34Cuitau, senyor, per fer a Déu servei
RAO 103.35D'assi partesch, d'on partir no volria
RAO 103.36De ben servir no són las ni cansat
RAO 103.37De mans barats qu'el mon se fan, no·m pach
RAO 103.38De vos, Amor, no pusch ges null be dir
RAO 103.39De vós me clam, dona prous e valent
RAO 103.40Del joy d'amor sui ers damnats e ras
RAO 103.41Dels crims majors comet lo crestià
RAO 103.42Despuix partí de vós, ma bella aimia
RAO 103.43Despuis partim de la bona ciutat
RAO 103.44Destretz d'amor, ab cuytat enament
RAO 103.45Dins un gran prat, a totes parts a caire
RAO 103.46Dins un poblat, en terra despoblada
RAO 103.47Dol port d'un dol, qui·m dona gran dolor
RAO 103.48Dona del món no em pot gens enganyar
RAO 103.49Dona qui val bon voler me demostre
RAO 103.50Dona qui vol molts aymans comportar
RAO 103.51=145.10Dones d'un seny dues són, e bondat
RAO 103.52E llas de mi!, que ma plorosa vida
RAO 103.54En lloc molt alt de terra plana mir
RAO 103.55En temps d'enuig e mig desllibertat
RAO 103.56En vida muyr, he morint puix guarir
RAO 103.57Encalçant fuig del que atènyer volria
RAO 103.58Entès haveu tan bé lo general
RAO 103.59Anuig me te insesantment llunyat
RAO 103.60Enuig mostrau haver que us vulla bé
RAO 103.61Anuig trop gran en la festa que feu
RAO 103.62Eres maldic lo jorn, lo punt e l'hora
RAO 103.63Eras, pus sui si fort enamorats
RAO 103.64Eres pus vey c'Amors vol que sieus sia
RAO 103.65Eras can vei guarnits los prats e els camps
RAO 103.66Esperant muyr he morint visch ensemps
RAO 103.67Estant retret e d'enuig fatigat
RAO 103.68Feeltat vol amar la senyoria
RAO 103.69Fins ací he desamadas les dones
RAO 103.70Gens no penseu, ssi be no us vaig a veure
RAO 103.71Ges, de consell, en mi no tinc l'abrich
RAO 103.72Grabiel fonch misatger singular
RAO 103.73Gerregar vull ab amor he m'aymia
RAO 103.74Humilitat, principi de virtut
RAO 103.75Yeu vull ez am la plus bella que·s mir
RAO 103.76Increat Déu, sol creador
RAO 103.77Ja que lo temps no es vui tal com solia
RAO 103.78Ja son de mals axi cansat
RAO 103.79Ja volgués Déu que posqués abstenir
RAO 103.80Jamés no fui d'Amor tan descontent
RAO 103.81Jatz que tots jorns, per ma granda folhia
RAO 103.82L'enamorat que en temps antic amava
RAO 103.83L'enyorament qui·m vench, de vos pertint
RAO 103.84L'om qui del mon s'eparta, per servir
RAO 103.85L'inconegut, sol d'ell coneixedor
RAO 103.86Lo fonament de mon pler, alagria
RAO 103.87Lo gran voler, dona, que us port, me costa
RAO 103.88Lo primer goig que tu, Maria, haguist
RAO 103.89Lo qui, per juí, a fer l'hom creure basta
RAO 103.90Lo temps present de bella primavera
RAO 103.91Mercè de mi hages, mon sol Senyor
RAO 103.92Molt protestant, comens ffer aquest'obra
RAO 103.93Molt vos sou tart, dona, reguoneguda
RAO 103.94Molts dies ha que tinch estrem voler
RAO 103.95Mon Creador, incomprès dreturer
RAO 103.96Morir me cuit de dol e gran faunia
RAO 103.97Mort me donau, dona, sens mareixer
RAO 103.98Mos cars cosís, pus t'aimia t'ha ras
RAO 103.99Mos honcles cars, yeu no dich mal d'aquellas
RAO 103.100Mossen Endreu, temps ha que no trobe
RAO 103.101Mossen Andreu, un consell te deman
RAO 103.102 = 45.3Mossèn Andreu, un hom ha fet aimia
RAO 103.103Mossèn Francesc, lo noïble agulló
RAO 103.104Mossèn Guerau, pus lo temps és vengut
RAO 103.105No crec prengués ab major paciença
RAO 103.106No em clam d'Amor, ab tot que molts turments
RAO 103.107No·m ffera gens vostra descortesia
RAO 103.108No·t merevells com voler te retempta
RAO 103.109No us cal star, per que us vulla mes be
RAO 103.110No veirets mai, d'eras anant
RAO 103.111Null temps cuidi, dona, trobar
RAO 103.112Palays de Dieu, pura verges Maria
RAO 103.113Per gran raó, verge Dona, diguist
RAO 103.114Per què així car, dona, ves mi teniu
RAO 103.115Per que·m digues que, sens vostre voler
RAO 103.116Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda
RAO 103.117Per un gran alt que tinch, dona, de vos
RAO 103.118Perdut he pler, deport, solas he riure
RAO 103.119Permès ha Déu haver feta presó
RAO 103.120Perque mos vulls no pobliquen lo dan
RAO 103.121Plus en vos tot be sa diriva
RAO 103.122Plus que Amor vol que en mos mals anyadesca
RAO 103.123Pobre de joi e malestruc d'aimia
RAO 103.124Poderós Déu e hom incomprensible
RAO 103.125Prenguen espill los curials que són
RAO 103.126Pus dau raho a mi, de mal perlar
RAO 103.127Pus en tal punt m'havets, dona, portat
RAO 103.128Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta
RAO 103.129Pus no em feu bé, ne fer no el me voleu
RAO 103.130Pus no us dech res, per que·m dieu que us pach
RAO 103.131Pus per amar he de morir
RAO 103.132Pus que sabi que a vostra senyoria
RAO 103.133Pus que sots tal
RAO 103.134Pus vei que us plau per vós vaja rodant
RAO 103.135Pus veig tant vol Amor que vostre sia
RAO 103.136Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa
RAO 103.137Quan me ssove d'aquell jorn que parti
RAO 103.138Quanta dolor ha passada lo rei
RAO 103.139Quans sentimens james d'emor senti
RAO 103.140Qui de mi us dix que fos enamorat
RAO 103.141Qui perd lo temps detràs ço que no val
RAO 103.142Regne divís és desolat, perdut
RAO 103.143Senyor Jesús, infant perfet, entrist
RAO 103.144Senyor príncep, pus tal començament
RAO 103.145Set són e set, e puixs quatre setenes
RAO 103.146Si james pusch del tot aconseguir
RAO 103.147Si la fe fos per los tots bé tenguda
RAO 103.148Si em volets bé, mostrats lo em en jovén
RAO 103.149Si per null temps mercè trobar devia
RAO 103.150Si prest no em val vostra gran gentilesa
RAO 103.151Siau menbrant de ço us deu recordar
RAO 103.152Singular sant, qui Miquel t'anomenas
RAO 103.153Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos
RAO 103.154Sostenir pot dona, secretament
RAO 103.155Tan complidament
RAO 103.156Tan fort vos ham hi ten senserament
RAO 103.157Tan gran anyor de vosaltres me ve
RAO 103.158Tant es sus mi furtuna riguorosa
RAO 103.159Tant hai sofert, que plus avant sofrir
RAO 103.160Tant ieu no cerc, que ges no puix trobar
RAO 103.161Tan me pinet, dona, que no pusc pus
RAO 103.162Tot així com lo paubre va quirent
RAO 103.163Tot me perdi aquell doloros jorn
RAO 103.164Tot mon treball fins al jorn d'uy passat
RAO 103.165Tot quant he ffet, ffins en lo present jorn
RAO 103.166Tots aquells mals c'Amor pot ffer sentir
RAO 103.167Tres enuigs tinc, qui em fan pensiu estar
RAO 103.168Tu·m fas partir, per qui jo romendria
RAO 103.169Tu·m pots valer, senyora, c'altre no
RAO 103.170 = 26.3Un baró sai, qui aima finament
RAO 103.171Un colp mortal m'ha dat Amor, de fresc
RAO 103.172Un jorn, mirant, així com fer solia
RAO 103.173Venir no·m fan an aquesta gran plassa
RAO 103.174Volentat gran ez amor, tot ensemps
RAO 103.176Voler m'enpeny, he raho m'o consent
RAO 103.177Vos no sentiu sso que sentir deuria
RAO 103.178Vós sou sens par, verge Dona, polida
RAO 103.179Vostro renom, per fets públics e certs
RAO 103.180Vostros grans fets, senyora virtuosa
RAO 103.181Jamés haguí d'Amor tal sentiment
RAO 104.1Dona d'honor qui viure vol honesta
RAO 104.2L'home d'honor qui trenca sa paraula
RAO 104.3Lliurada us sou a mi no per amor
RAO 104.4 = 103.141No penseu gens que metre hun jornal
RAO 104.5Temps és estat que m'anaveu pastar
RAO 104.6Tot ignorant se pensa molt saber
RAO 105.1Amors joi mi renovella
RAO 105.2 = 64.1 = 147.1Amics Gueraus en cui fis prets s'agença
RAO 106.1La Trinitat de son alt consistori
RAO 107.1 in 180.28Anuig al mon, per fort que sia
RAO 107.2Fermant los ulls alt en l'amor eterna
RAO 108.1De vostra salut he desig (Medecina)
RAO 108.2Llibre de Fortuna e Prudència
RAO 108.3Seguesca el temps qui viure vol (Sermo)
RAO 109.1A Déu primer, qui és causa causant
RAO 109.2Per molt pensar só en un pensament
RAO 110.1Ans de crear los cels, lum ni planetes
RAO 110.2Los daurats grius de Febo no volaven
RAO 110.3Temple guarnit de real disciplina
RAO 111.1Les perles nou que vós haveu triades
RAO 111.2Los sants pastors, en la nativitat
RAO 111.3Quan jo bé pens lo que jamés pensava
RAO 111.4Un ric joiell natura ha produït
RAO 113.1A l'enteniment, si gracia l'affina
RAO 114.1L'estranger dolor que·m liga
RAO 114.2Senyora, com me parti
RAO 115.1Obra feta per los vells
RAO 115.2Cascun vell pot fer la festa solempne
RAO 115.3Jo, si bé em tinc per indigna serventa
RAO 115.4Yo veig que·l protest ab vos no·m profita
RAO 115.5La gran voluntat y amor magnifica
RAO 115.6. . . / Lo be que us vull, he may repose
RAO 115.7Senyor mossen March, ja no m'enamore
RAO 116.1E·l nom d'aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro
RAO 117.1Gentils Bonets, lo mals qu'avets retraits
RAO 118.1Verge sens par, de les castes pus casta
RAO 119.1Molt mes que spectable senyor virtuos
RAO 119bis.1En nom de Deu totpoderos
RAO 120.1Si bé d'amor me clam sovent
RAO 120.2Veig ço que·m plau e pas dolor estrema
RAO 121.1Eres qui vol socors haver de mi
RAO 122.1Mayres de Dieu, cristall de puritat
RAO 122.2O tu, Fortuna, que fas rodar lo mon
RAO 123.1Ab goig contemplar yo vull, de Deu mare
RAO 123.2Ab pens'inflamada, o Jesus benigne
RAO 123.3Emperadriu, principi dels bens nostres
RAO 123.4En lohar vos amor esforçs me dona
RAO 123.5Jutges molt prudents, de gran dignitat
RAO 123.6Si·l qu'ab virtut se condona
RAO 123.7Verb incarnat dins ventre d'una verge
RAO 124.1Amor no vol que hom li faça retraits
RAO 125.1Requesta d'amor de Madama sens merci
RAO 126.1Cercats d'uimai, ja en siats bella i pros
RAO 126.2 = 156.2Sènyer Bernats, dues poncelles sai
RAO 127.1Lleialtat vol e bon drech me comanda
RAO 127.2O Deu, e quin sospirar
RAO 128.1Ymaginant e ssentit qu'es dolor
RAO 129.1Per divulgar la pràtica damnada
RAO 129.2Segui, segui aventures gentils
RAO 130.1A vós, mon cor, me cové descobrir
RAO 131.1Jo crec sapiau la casa
RAO 132.2Mon char fill, per sanct Antoni
RAO 132.3Vetlan el lit, suy 'n un penser casut
RAO 133.1D'amor los combats encalcen ma vida
RAO 133.2Del mes alt cel haveu ubert la porta
RAO 134.1Qui s'atreveix vostres lahors comptar
RAO 135.1Si co·l vassayl can servex longamen
RAO 135.2Trop me desplay can vey falir
RAO 135bis.1Gran temps apres que palma de victoria
RAO 135cAb pena gran, mos debils sentiments
RAO 136.1Tenint molt offeses les mies orelles
RAO 137.1Deseximents, deseximents
RAO 138.1aAb dolor, Senyor, contemple
RAO 138.1bFent oracio en l'hort
RAO 138.1cPres en l'hort, ab mans ligades
RAO 138.1dHumil davant Cayfas
RAO 138.1eTu, princep e Rey del mon
RAO 138.1fAb molt scarn, Rey dels Reys
RAO 138.1gConfirmada la sentencia
RAO 138.1hAb alt so, en creu posat
RAO 138.2Aquell qui s'adapta la carn de Christ pendre
RAO 138.3Ara confes que so merexedor
RAO 138.4Callin aquells invidiosos cans
RAO 138.5Charitat me forsa i ley me incita
RAO 138.6De stupor compres, en lo novell temple
RAO 138.7L'habit de virtut honor exigex
RAO 138.8L'home pec se torba en cosa novella
RAO 138.9La vida sens terme excellent i cara
RAO 139.1. . . / a lexe . . d'on naix vera bondatz
RAO 139.2Amant llanguesc e llanguint pas gran pena
RAO 139.3. . . / Amor a çells on vol tirar
RAO 139.4Amor aisí m'ha fait sentir
RAO 139.5Bé volgra ésser ten benaventurós
RAO 139.6D'amor serai plus que no suell
RAO 139.7D'eres anant no sai què puxa dir
RAO 139.8Dels aimadors sui lo plus cossirós
RAO 139.9Dona del món no es pens que per amors
RAO 139.10Dona, per Déu, hajats mercè de mi
RAO 139.11En midons vey bondat e cortesia
RAO 139.12Eres quan torn lai on és mon voler
RAO 139.13Fort me desplay cant no vey
RAO 139.14Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena
RAO 139.15Le sovenirs que amors fina me porta
RAO 139.16Mals parladors vull per tostemps maldir
RAO 139.17Puis he d'amor ço que haver-ne solia
RAO 139.18Pus que en turment hai mis tostemps ma vida
RAO 139.19Pus que vos plai, domna, que res no us dia
RAO 139.20Si lo món perir devia
RAO 139.21Si per servir de cor e de sauber
RAO 139.22 in 61.8Trasit m'avets, dona desconaxent
RAO 139.23Rey d'Aragó, ab tota ma desferra
RAO 140.1Arbre molt sant, en qual ha be granat
RAO 140.2No sap què es fa sinó cell qui Déu prega
RAO 140.3Qual hom sentit porà dir ne pensar
RAO 141.1Sens pus tardar me ve de vos partir
RAO 142.1Jo no pens que en res no sia
RAO 142.2Los dos primers de vostre nom molt hama
RAO 142.3Qualsevol home faria
RAO 143.1Oïu de mi quanta dolor
RAO 144.1Si port ventall, bells amics, a m[os] pros
RAO 145.1Ans de molt temps veureu los confessors
RAO 145.2L'acaptador vesat de petitesa
RAO 145.3No ha molts jorns, parlant ab una dona
RAO 145.4No sé si ves, no ha molts jorns passats
RAO 145.5No vull anar en lloc on dones sien
RAO 145.6No vull saber de res ne vull apendre
RAO 145.7Nunca diré qui és la que jo am
RAO 145.8Retorn, retorn nostra bona amistat
RAO 145.9Si us par, Amor, que hagués prou durat
RAO 145.14a-gLa nau
RAO 149.2De tot delit privat e de 'lagria
RAO 149.2aDelliberat lo dessus dit
RAO 149.2bDonzell'al trist qui per amor es mort
RAO 149.2cNo·m fuy girat que jo senti
RAO 149.2dBe deu penar l'amador
RAO 149.2eFortuna no·m fara pensar
RAO 149.2fEn cantant jo no poria
RAO 149.2gNo·s desconfort nul pensament
RAO 149.2hAy, trista, desventurada
RAO 149.2iJames mon entendiment
RAO 149.2jJusta, clement, devota pietat
RAO 150.1Enamorat no fou més de Isolda
RAO 150.2Tots mos delits e pensa ten joyosa
RAO 151.1Segons consell de la divina scola
RAO 152.1Magnifich mossen Johan [Espill]
RAO 152.2Visrey, pel Rey nostre Johan altissim
RAO 153.1Apres d'aquell tan rich virginal temple
RAO 153.2Misteris profundes los angels cantaven
RAO 153.3Totes les coses d'aquest mon
RAO 153.3aNo siau vos, negant, inpenident
RAO 153.3bLoau a ells, apres, loau a mi
RAO 154.1Ab los peus verds, los ulls e celles negres
RAO 154.1aDel mal que pas no puc guarir
RAO 154.2Ab plor tan gran, que nostres pits abeura
RAO 154.3Ans que dels cels girant mogues la roda
RAO 154.4aBeda sou vos, senyor, quan vos contemple
RAO 154.4bD'un bell joiell, senyor, tinc inventiva
RAO 154.4cSenyor del món, qui passau en saber
RAO 154.6De bens e plaer tostemps abundos
RAO 154.8Del jorn que us viu d'altra gens no em pot plaure
RAO 154.9Des que perdi a vos, deu de ma vida
RAO 154.10En llettres d'or, tendreu en lo sepulcre
RAO 154.12Es pietat, si be hi voleu atendre
RAO 154.13Es vostre cor d'acer, ab tan fort tempre
RAO 154.14Fflor d'onestat, senyora devota
RAO 154.15Flor de saber de qui el saber estilla
RAO 154.16In utroque iure gran doctor, com somnies
RAO 154.17Los qui amau preneu aquesta cendra
RAO 154.19Mare d'Aquell qui de la creu en l'arbre
RAO 154.20aMorta de part, davall la pedra marbre
RAO 154.20bMort per amor, dins lo negre sepulcre
RAO 154.21Mos ulls, tancats perque altra no mire
RAO 154.22Mourà's corrent la tramuntana ferma
RAO 154.23No fon tan gran dels jueus la temor
RAO 154.24Preniu lo pom, mare del gran Cupido
RAO 154.25Si el ferro cald refreda la ma casta
RAO 154.26Si en lo mal temps la serena bé canta
RAO 154.27aTan gran dolor lo meu cor trist esquinça
RAO 154.27bDel mon no·m dolc, que ma vida vull perdre
RAO 154.27cLo foch que veig ences alt en la torre
RAO 154.27dCuita, cos mort, que l'amor que et fa perdre
RAO 154.27eAmor cruel, qui els has units en vida
RAO 154.28Terme perfet de l'etern consistori
RAO 154.29Tres causes son que, ab fredor de marbre
RAO 154.31Viu en lo cel e mort jau en lo marbre
RAO 154a.1a, 154a.1bEn vos es ma fe e tota ma vida
RAO 154a.2Ma gran caritat, amor e llarguesa
RAO 154a.3Una sou vos, lo remei de ma vida
RAO 155.1 in 61.8Gens no cregau que la vostr[a] onor
RAO 156.1Qui vol al món desir, prets, fama granda
RAO 157.1En Lleonard, si bé mon espirit
RAO 157.2Jonquers amics, pus així s'abandona
RAO 158.1 = 67.14 = 202.3, 202.3aA tots ensemps accepta de bon grat
RAO 158.1a = 67.14 = 202.3, 202.3aPere gentil e de bona manera
RAO 159.1A vos, que nou cors ha glorifficada
RAO 160.1Gais trobadors, si volets bona regla
RAO 161.1Los fats cruels, per miga de fortuna
RAO 161.2Sancta dels sants, pus sou vengud'al segle
RAO 162.1Succesir vull en lo vostre heretatge
RAO 163.1Si dels infels Polifemo y Golies
RAO 163.4D'haver lo nom e lo dret tall d'aimia
RAO 164.1Així com són sus l'espera los signes
RAO 164.2Ajustat vei d'Amor tot lo poder
RAO 164.3Ara ojats, domnas, que us fau sauber
RAO 164.5Deserts d'amics, de béns e de senyor
RAO 164.6Domna, tot jorn vos vau preiant
RAO 164.7En mal poders, enqueres en mal lloc
RAO 164.8Enuig, enemic de jovent
RAO 164.9Enyorament, enuig, dol e desir
RAO 164.10Jus lo front port vostra bella semblança
RAO 164.11No m'asalt d'hom que en tots afars no sia
RAO 164.12No pot ren dir ne far que bé estia
RAO 164.13Pus que tan bé sabets de cambiar
RAO 164.14Can vei li temps camjar e embrunusir
RAO 164.15Sovint sospir, dona, per vós, de lluny
RAO 164.16Tant és li mals que em faits sofrir
RAO 164.17Tots jorns aprenc e desaprenc ensemps
RAO 164.18Un cors gentil m'ha tant enamorat
RAO 165.1Qual dignitat ab la vostr'es egual
RAO 166.1No siau tal, pux conoxeu
RAO 167.1De mal saber, ab verinós coratge
RAO 168.1Christians, a supplicar
RAO 168.1aSuplicam a vos, Jesus
RAO 168.1bChristians, doncs, supliquem
RAO 168.1cPus axi nos excitau
RAO 168.1dSi vosaltres esmenau
RAO 169.1Pus so destret no·m tenguats a follia
RAO 171.1Dona gentil e d'excel·lent natura
RAO 171.2Per a totstemps hay cremat l'inventari
RAO 172.1Dexant tots los caps de vostra resposta
RAO 172.2Digau, mossen Jaume Gaçull, mol afable
RAO 173.1Al meu coral amich (La visió)
RAO 174.1Perque lohar puga vostra senyoria
RAO 174bis.1Simbol perfet de molt dolç'armonia
RAO 175.1Ah volentat!, a consentir molt presta
RAO 175.3Cell qui mal diu d'altri ne s'adelita
RAO 175.4Cert ara, Amor, me covendrà parlar
RAO 175.5Com porien estimar
RAO 175.6Crueltat vol que gens no sia amat
RAO 175.7De vós me dolc qui perdeu temps en va
RAO 175.8Enamorats qui teniu prim sentit
RAO 175.9Esforç me fall volent loar a vós
RAO 175.10Lo meu deport és poder-vos mirar
RAO 175.11No gos mostrar ma volentat
RAO 175.12Passionat tenc lo meu espirit
RAO 175.13Per vós m'atur desliberació
RAO 175.14eCar es a mi lo mal que pas d'amar
RAO 175.15Pus amant muir e mon pler se canvia
RAO 175.17Si per fallir a mi subtil enginy
RAO 175.18Si tot lo temps despenia en pensar
RAO 175.19Elogi d'Alfons de Cardona, comte de Reggio
RAO 175.19aTal qui no·m viu molt de mi perlara
RAO 175.19bSola vós sou la qui haver treballen
RAO 175.19cVos dieu e yo entench
RAO 175.19dCert no t'e de tant lohat
RAO 175.19eFill es de Dant en saber e conexer
RAO 175.19fDient: La noble persona
RAO 175.19gYo he serquat, e so mal trobador
RAO 176.1Altre no sé qui em puixa millor dar
RAO 176.2Mal, mal
RAO 176.3Més amara tenir febre
RAO 176.4Pro li faça al qui ha dit
RAO 177.1Per lo just do que demanau
RAO 178.1De Sant Joan la festa
RAO 178.2Disponam nos a fer be
RAO 178.3Lo beneyt infanto
RAO 178.4Plorant, planyent, passant pena
RAO 178.5Prothomartyr glorios
RAO 178.6Pus es guerra comoguda
RAO 178.7Sant Esteve glorios
RAO 178.8Vostre fill supplicau
RAO 178.9Vuy en aquest dia
RAO 179.1Una ventura us vull retraire (La faula)
RAO 180.1Ab vos me partria yo
RAO 180.2Alta senyora comtessa
RAO 180.4Ara pots fer, Amor, tes voluntats
RAO 180.5Callen aquells qui, abcegats per amor
RAO 180.6Com tot lo temps per venir e passat
RAO 180.7D'un cors adorn, amigable, gentil
RAO 180.8De moltes bondats jo us veig abundosa
RAO 180.9Delit no em ve per dir ma gran tristura
RAO 180.10Doleu-vos, enamorats
RAO 180.11Enamorats, los qui per ben amar
RAO 180.12Ivó, car fill, contínuu per tu plor
RAO 180.12aMare de Déu, humil Verge Maria
RAO 180.13Jo só partit e partint me partia
RAO 180.14Lleixau l'amor de parents e d'amics
RAO 180.15Los freds estrems que el temporal esforça
RAO 180.16Maldic a mos fats e trista ventura
RAO 180.17No m'ajut Déu si vós no m'ajudau
RAO 180.18No sent, ne veig, ne oig, ne conec res
RAO 180.19Oh digna preciositat
RAO 180.20Oh passió, qui sens poder has força
RAO 180.21Per tres mitjans son poder habilita
RAO 180.22Preneu conort e no us doneu tristura
RAO 180.23Pus no consent esperança
RAO 180.24Pus no us desment ignorança l'entendre
RAO 180.25Qui volrà veure un pobre estat
RAO 180.26Si volreu, enamorats
RAO 180.27Tant he parlat favorint lo renom
RAO 180.28Tant mon voler s'és dat a amors
RAO 180.29Tres falliments vénen de vós retraure
RAO 180.30Vós m'haveu fet e podeu fer de mi
RAO 181.1Ab fletxes d'aur untats d'herba amorosa
RAO 181.2Gran càrrec han hui tuit l'hom de paratge
RAO 181.3Jovencells qui no [ha] aimia
RAO 182.3Les prometences
RAO 182.4No crech pas
RAO 182.5O Babilon, a tu, Barcelona
RAO 183.1Als desitjants aconseguir lo premi
RAO 183.2Ansiós tot de l'amagat engan
RAO 183.3 = 67.13En Fogassot, pus sou enamorat
RAO 183.3a = 67.13Havent recors, segons es estilat
RAO 183.4Ingrat voler me fa d'Amor complànyer
RAO 183.5Junt és lo temps fer de ma dolor crida
RAO 183.6L'ignorant hom porta ab si un greu dany
RAO 183.7Vós, d'amar fals, mereixeu portar mal
RAO 183.8Mort me donau, senyora, vida mia
RAO 183.9No em plau lo tall que teniu ne manera
RAO 183.10Només en vós, virtut havets estrema
RAO 183.11Novellament he sentida l'empresa
RAO 183.12Per lo que veig de vós tot me reprenc
RAO 183.13Pus que tots jorns no cessats fer gabella
RAO 183.14Qual és aquell envejós que ha bastat
RAO 183.15Qual mils de mi en tal ira cayguda
RAO 183.16Qual un de tants dir porà que ell no senta
RAO 183.17Quala és vui que per amar llanguesca?
RAO 183.18Sentir no pot una amor tan encesa
RAO 183.19Si tardes veus he fallit en respondre
RAO 183.20Sou vos sens par, Verge, dona polida
RAO 183.21Tots los delits d'Amor veig lluny de mi
RAO 183.22Vostres viltats me foren manifestes
RAO 184.1Aquella gran força tan fort que us defensa
RAO 184.2L'enteniment, mirant la prescientia
RAO 184.3Por ab gosar, ardiment e temor
RAO 185.1Vui gran maití auzí vots d'una trompa
RAO 186.1Ara recort lo qui no recordava
RAO 186.2Com no pensau que us am extremament
RAO 186.3Si lo sentit de vós, qui sou sentit
RAO 186.4Un castell sé ab nou torres gentils
RAO 187.1Les lletres uit, partides per eguals
RAO 188.1En breu veirem una fragor abatre
RAO 189.1Dolors y treballs, sospirs fora mida
RAO 189.2Pont del gran cel, de parahis escala
RAO 189.3Qui creu del tot son adversari
RAO 189.3aEstel molt clar, hom d'estat e valia
RAO 190.1Port de virtuts, no perillosa plaja
RAO 191.1Moltes gents son en aquest mon loades
RAO 192.1A vos, qu'estz deessa d'amor (A Bella Venus)
RAO 192.1aAvant, avant, e veyretz la plus bela
RAO 192.1bCom li seraff per gran benuyranssa
RAO 192.1cLos mals ten greus qu'amors me fay sofrir
RAO 192.1dTres virtutz say dins la vostra persona
RAO 192.1eDe res no he carestia
RAO 192.1fCalen les lengues dels passatz
RAO 192.1gProu te dona d'un amador
RAO 192.1hMon bon amic, sabiatz que l'altre dia
RAO 192.2Procés de Corona d'Aur contra en Bernat Tudela
RAO 192.2a[...] e sobre·l prat pausar
RAO 192.2bSi tot no·m val merce cridar
RAO 192.3Lay quant los gats van en amor (Llibre de fra Bernat)
RAO 192.4No fonc donat tal joi en tot lo segle
RAO 192.5 = 162.1Pus que d'amar sabets l'arts d'avantatge
RAO 192.6Sí com l'infant quan aprèn de parlar
RAO 193.1Baix d'aci baix, hon vivim per reviure
RAO 194.1Parlar de vos, alta senyora nostra
RAO 195.1Si·ls trebals que dona amor
RAO 196.1A gloria gran d'aquella sagrada
RAO 197.1Alta sens par, santa Verge Maria
RAO 197.2Ans que la lum mostras lo primer dia
RAO 198.1Affany d'amor remey no pot trobar
RAO 199.1Com l'hom posat en l'extrem de la mort
RAO 199.2Començ de cas me porta pensament
RAO 199.3L'enuig és meu e vostre el dan
RAO 199.4No és pus amor sinó ço que jo sent
RAO 199.5Per ben amar jo pas lo darrer dan
RAO 199.6Qui per consell d'home foll se regeix
RAO 199.7Segons los fets així és lo pensament
RAO 199.8Si algun dits que eu sia mal parlant
RAO 199.9Sí com l'hom flac qui en brega no és estat
RAO 199.10Sobresdamor m'ha tret de llibertat
RAO 199.11Tant jo no pens que ja no puc entendre
RAO 200.1 in 61.8A Dieu prey me fira l'am
RAO 201.1Certes dic, pus que la millor
RAO 202.1Lo Verb etern, egual Deu ab lo Pare
RAO 202.2Puix desigau, senyor molt spectable
RAO 202.2aSalve tu, inmaculada
RAO 202.3a = 67.14 = 158.1, 158.1aPuys de virtuts vos veyg portar senyera
RAO 203.1Alçant los ulls en creu per a mirar te
RAO 203.2Bell papagay ab penes d'esperança
RAO 203.3Del zodiach, on son los dotze signes
RAO 203.4L'espill inmens hon vos morau, senyora
RAO 203.5La nau Jesus d'aquell port se partia
RAO 203.6Mare de Deu, qui sols pogues mereixer
RAO 203.7Mirant en vos, examen de pintura
RAO 203.8Mirant lo cel brodat d'estelles clares
RAO 203.9Mon esperit esta ple de sospita
RAO 203.10aO, immortal y mort per mos delictes
RAO 203.10bFruyt divinal collit d'umana planta
RAO 203.10cQue may sens Tu, Senyor, a Tu no miren
RAO 203.10dDonchs, Capita, dona·m les armes tues
RAO 203.10eY axi, Senyor, tinch ferma la sperança
RAO 203.10fFill de peccat y nat de inconstancia
RAO 203.10gTu·ns has donat, Senyor, ampla carrera
RAO 203.10hSera fet net mon esperit immunde
RAO 203.10iAtenyeran aquells goigs mes orelles
RAO 203.10jMos mals escrits, en compte del diable
RAO 203.10kCrea·m, Senyor, hun cor de nova pasta
RAO 203.10lEn aquell jorn amarch de dol y d'ira
RAO 203.10mJust sacerdot, ministre sens cautela
RAO 203.10nLos meus cinch senys rebelles, flachs y pobres
RAO 203.10oCura·m los ulls ab l'engüent o colliri
RAO 203.10pSens Tu, Senyor, que so sino cendra?
RAO 203.10qMos donatius que son, ni mes offertes?
RAO 203.10rSenyor immens, Deu meu, no·m desempares
RAO 203.10sSyon som tots ab l'aygua del babtisme
RAO 203.10tQuant me veuras apparellat a rebre
RAO 203.11O, pur engast de l'alt carvoncle feta
RAO 203.12Pensant en vos, tresor de ma ventura
RAO 203.13Per ymitar aquella gran reyna
RAO 203.14Tal animal no·s posa may en rama
RAO 203.15Un qüern he legit de cobles discretes
RAO 203.16Vos que portas aquella bala rica
RAO 204.1Havent a parlar yo de vostr'altesa
RAO 513,2(J)es pel temps gay can florixon li ram.