Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Introducció

 

Cançoners DB és una base de dades, biblioteca digital i portal dedicats, des de 2006, als cançoners medievals que transmeten poesia lírica i narrativa en català (ca. 1250–1500). Es tracta d'un corpus d'unes 2500 peces escrites per 250 autors copiats en 30 cançoners, amb una tradició extravagant que 40 altres manuscrits i edicions antigues. Cançoners DB is a database, digital library, and portal devoted, since 2006, to medieval Catalan songbooks transmitting Catalan lyric and verse narrative works ca. 1250–1500. This corpus amounts to roughly 2500 pieces by some 250 authors copied into 30 songbooks, with an extravagant manuscript tradition that includes 40 other manuscripts and early editions.
Cançoners DB combina, en un entorn PHP-MySql, quatre taules complexes amb informació sobre 1) Manuscrits i edicions, 2) Autors, noms de persona i toponímia, 3) obres i 4) bibliografia secundària. Cançoners DB is a database that combines, in a PHP-MySql environment, four complex tables with information about 1) Manuscripts and Editions, 2) Authors, Person Names and Toponymy, 3) Works, and 4) Secondary Bibliography.
La implementació més recent és una Biblioteca digital, en construcció. Seguint una codificació XML-TEI, amb un motor basat en l'eXtensible Text Framework XTF (https://xtf.cdlib.org) de la California Digital Library, oferirà edicions lematitzades (crítiques i diplomàtiques) i enllaços amb les fonts en facsímil. The most recent implementation is a Digital Library, in construction. Encoded in XML-TEI, with an engine based on California Digital Library eXtensible Text Framework XTF (https://xtf.cdlib.org), it will offer lemmatized editions (critical & diplomatical) and links to sources facsimiles.
El projecte Cançoners DB té la seu a l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) i ha estat possible gràcies a cinc projectes finançats, dirigits per Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI), Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02), Sadurní Martí i Rafael Ramos 2015-18 (FFI2014-53050-C5-5-P) i Miriam Cabré i Rafael Ramos (PID 2019-109214GB-I00). També està relacionat amb el projecte TrobEu Troubadours and European Identity (Recercaixa 2015ACUP 00127), dirigit per Miriam Cabré. The project Cançoners DB is based at the Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Universitat de Girona) and has benefitted from funding by five projects, coordinated by Miriam Cabré 2006-08 (HUM2005-07480-C03-02/FILO), Jaume Torró 2009-11 (FFI2008-05556-C03-03/FILOI and Sadurní Martí 2012-14 (FFI2011-27844-C03-02), Sadurní Martí and Rafael Ramos 2015-18 (FFI2014-53050-C5-5-P), and Miriam Cabré and Rafael Ramos (PID 2019-109214GB-I00). It si also linked with the project TrobEu Troubadours and European Identity (Recercaixa 2015ACUP 00127), directed by Miriam Cabré.
Cançoners DB és una de les bases de dades integrades al projecte Narpan DB, dirigit per Lola Badia, amb investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona i un equip de col·laboradors pertanyents al Grup de Recerca Consolidat Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana, 2017 SGR 142 (2018-2019, finançat) Podeu trobar més informació a l'Espai Narpan. Cançoners DB també està vinculada al Corpus de Poesia Europea Medievale i a la Biblioteca Elettronica dei Trovatori (http://www.bedt.it), dirigidts per Stefano Asperti). Cançoners DB is one of the databases integrated in Narpan DB, coordinated project under the direction of Lola Badia, with researchers from the Universitat de Barcelona, the Universitat Autònoma de Barcelona and the Universitat de Girona and a team of collaborators, supported by the Grup de Recerca Consolidat "Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana", 2017 SGR 142 (2018-2019, funded). See Espai Narpan for further information. Cançoners DB is also linked to the Corpus de Poesia Europea Medievale and the Biblioteca Elettronica dei Trovatori (http://www.bedt.it), directed by Stefano Asperti).

Ara fa un segle que Manuel Milà i Fontanals i Josep Massó i Torrents van posar els fonaments per a l'estudi de la transmissió manuscrita de la poesia catalana medieval. Passats cent anys, tot i la validesa d'aquests grans treballs fundacionals i de les moltes aportacions que se n'han derivat, els coneixements que tenim sobre els cançoners catalans encara presenten nombroses mancances, agreujades per la falta de sistematització i la dispersió dels estudis. És en aquest context que aquest projecte que té la intenció d'integrar i actualitzar totes aquestes informacions, aprofitant les facilitats que proporcionanen les noves tecnologies.

 Objectius generals:

  • proporcionar descripcions codicològiques actualitzades i exhaustives dels cançoners catalans des d'una perspectiva que fusioni les dades internes i externes;
  • acompanyar aquestes descripcions amb edicions facsímils completes i indexades dels cançoners, accessible on-line i vinculades a una transcripció diplomàtica completa;
  • aportar, en una biblioteca electrònica, tots els materials de bibliografia secundària que han permès aquesta descripció, especialment la integració de tots els repertoris (Massó i Torrents, Parramon, RIALC) existents, amb totes les ampliacions i correccions que ha suposat un segle de tradició crítica
  • i, finalment, vincular a aquesta biblioteca electrònica tots els materials que es considerin pertinents per a la comprensió de la compilació i influència històrica dels cançoners.

 

Si voleu més informació podeu consultar les planes següents:

 

Miriam Cabré i Sadurní Martí