Cançoners DB

Poesia i cançoners catalans medievals | Poetry and Catalan Medieval Song-books

Menu Style

Cpanel

Ara fa un segle que Manuel Milà i Fontanals i Josep Massó i Torrents van posar els fonaments per a l'estudi de la transmissió manuscrita de la poesia catalana medieval. Passats cent anys, tot i la validesa d'aquests grans treballs fundacionals i de les moltes aportacions que se n'han derivat, els coneixements que tenim sobre els cançoners catalans encara presenten nombroses mancances, agreujades per la falta de sistematització i la dispersió dels estudis. És en aquest context que presentem un projecte que té la intenció d'integrar i actualitzar totes aquestes informacions, aprofitant les facilitats que proporcionanen les noves tecnologies.

Cançoners DB és una base de dades relacional sobre els cançoners catalans, vinculada al Corpus de Poesia Europea Medieval (http://www.bedt.it, dirigit per Stefano Asperti). Anirà acompanyada amb una bibliografia i una biblioteca electròniques, que uniran text, imatge i bibliografia secundària amb l'objectiu de crear un instrument exhaustiu, que paulatinament vagi abraçant totes les dades sobre els cançoners. Cançoners DB (HUM2005-07480-C03-02/FILO i FFI2008-05556-C03-03/FILO) és part del projecte coordinat CODITECAM (Corpus Digital de Textos Catalans Medievals), finançat per la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Es tracta, doncs, de presentar en un sol lloc web tota la informació sobre la tradició de cançoners catalans medievals, i d'anar completant de manera sistemàtica els buits que aquest camp d'estudis presenta actualment. A mesura que Cançoners DB es vagi construint, proporcionarà una referència fiable de les dades existents i incorporarà la nova recerca a càrrec d'especialistes en la tradició catalana. Cançoners DB té, per tant, l'ambició de convertir-se en una eina obligada per als estudis sobre els cançoners de tradició catalana.

Objectius generals:

  • proporcionar descripcions codicològiques actualitzades i exhaustives dels cançoners catalans des d'una perspectiva que fusioni les dades internes i externes;
  • acompanyar aquestes descripcions amb edicions facsímils completes i indexades dels cançoners, accessible on-line i vinculades a una transcripció diplomàtica completa;
  • aportar, en una biblioteca electrònica, tots els materials de bibliografia secundària que han permès aquesta descripció, especialment la integració de tots els repertoris (Massó i Torrents, Parramon, RIALC) existents, amb totes les ampliacions i correccions que ha suposat un segle de tradició crítica
  • i, finalment, vincular a aquesta biblioteca electrònica tots els materials que es considerin pertinents per a la comprensió de la compilació i influència històrica dels cançoners.

Més informació:


Miriam Cabré i Sadurní Martí
NikeLab ACG.07.KMTR